ry-j fig B ft JLPELDOOE&rv ZU'ffFIIEN DEVEMTES* ZWOLLE Dit blad verschijnt geregeld alle Zaturdagon. De prijs van hel abuuoement is voor Zwolle, Deventer, ZiUphen en Apeldoorn "io cent in de drie maanden overal eiders franco pet postS-l'/jicent. Alle posl- kauioren nemen bestellingen aan. De prijs der Adverlentiën is van dén lot vijf regels 50 cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, be halve óo cent zegelregt bij iedere pjaatsing. De AdveMenliGn moeten vóór Vrijdag middag vier uur ter Drukkerij ie Deventer zijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschieden, hetzij doer bemiddeling der Post kantoren, of-te Zwolle bij G- J. Schutte; Deven ter, A. Ter Gusnb; ZutphenJ. II. Melli.vk'; Apeldoorn, D. Gdnsing. qc Berlijn bestaat reeds sedert de vorige eeuw een zoo genaamd Zwart Poslkabinel.Het staat in onmiddehjke be trekkin" dot bet spionnenstsêsel der geheime policie., die er zich van bedient, ais een zeker en snelwerkend middel 0111 bij het ae'rirmste verdenken van iemand, als ook zander ccuige aanleiding daartoede gedachten der onderdanen te leeren kennen cn in het familieleven te dringen. Uo Chef van t Zwarte Postkabinet kiest uit de post-beambten met de meeste omzi°tisheid zijne vertrouwde lieden, die door de policie be zoldigd worden en verpligt zijn den Directeur, zoowel die soort van brieven, welke in het reglement zijn aangeduid, als brieven naar 't buitenland, aan redacteuren en uitgevers van hinncn- en buitenlandsche dagbladen, enz., als ook die, welke hun zalf van eenig belang toeschijnen ter perluslralie (doorzage) ter hand te stellen. - Die brieven worden dan met bijzondere en kunstmatige werktuigen geopend, gecopiëtrd of geëxcerpeerd (een uittrek sel er uitgenomen), dan weder voorzigtig gesloten en ter ver dere expeditie on het Kantoor bezorgd. Wanneer soms door onvoorzigtigheid of nalatigheid het zegel van den geopenden brief geschonden is, wordt hij veelmalen maar doodeenvoudig met het postambts-zcgcl digt gemaaktterwijl op de keerzijde geschreven wordt: «gescheurd 'ontvangen. Wijlen de Minister von NaGLER, die levens Oeneraal-Post meester was, heeft met het Zwarte kabinet eene l'ameuse rol gespeeld en het, op de veraohtelijkste wijze dienstbaar ge maakt niet alleen, tot ontdekkingen 111 zaken van politiek en policie maar ook in zijn privaat belang, tol beurs-speculatiën enz In Oostenrijk vergenoegde men zich niet om de brieven slechts te pcrlustreren (door te zien) maar ook tegelijk te interceptiëren (te onderscheppen). De bolleboos in die helsche kunstjes zou geweest zijn de Grootvorst Konstahtun die eens te Frankfort zijnde, openlijk verklaarde dat hij waarschijn lijk de uitgezochtslc verzameling van onderschepte en achter- gehoudene brieven bezat, dat hij die, uotabene, gezamenilijk in marokein had laten binden, en in 33 banden zijne Kab,- nels-bibliothèek en zijn belangrijkste lectuur uitmaakten. De wijze waarop deze vervloekte inquisitie thans nog te Berlijn gevoerd wordt, is z<>0 eenvoudig als vernuftig. Uit vrees dat er souis misbruik kon gemaakt worden van de ken nis dier kunstjes, door ze in praktijk te brengen, en om sommige lieden niet wijzer te maken dan ze zijn zullen wij geenc meerdere bijzonderheden der taatiek medededeclcu u,t een duitseh werkje, dat al de geheime praktijken aan 't licht heeft 'pebragl en waarin veel voorkomt dat de haren doet te- berge rijzen. Niets is voor dat Zwarte Postkabinet te he,lig, zeils niet de vertrouwdste familie-geheimen. Men beweert, dat ook in Frankrijk en andere Prijken der gelijke iiirigtingcn bestaanzells noemt men ook ons vader land, wat niet onwaarsciijïihjk Js; waarmede dan zeker in verband zal staan het beruchte Zwarte Book, 't Schijnt ten minste maar waar, dat men er hier. eeue'geheime-polwie op na houdt, die overal hare spionnen heelt, cn dat zd s hiel en daar de plaatselijke polieiën spionnen en speurhonden in hare dienst hebben, 0111 de ingezetenen le bespieden. In hoe verre de postdirectiën tot de geheime policie in eenige be trekking staan, weten wij niet, maar het is bekend, dat ook bij sommigen derzelvc erge misbruiken plaats vinden. jj0 geheime policie zal hier meer dan ooit de hinden vol krijgenals t noodlot wil dat het vooigestelde niemv Strafwetboek door de Tweede Kamer onveranderd wordt aan genomen. Van het 2de boek, 4den titel, handelende over on geoorloofde vermnigingen en godsdienstoefeningen luidt art. 1: Die heeft deel genomen aan eene bij de uet niet erkende ver- eeniginrjen of aan eene buiten- of' binnenlandsche vereeniging „enz"' wordt met eene geldboete gestraft en de aanleggers of hoofden en zij, die de loCalcn verschaffen met geldboete, ge vangenisstraf of beide. Dat: «■bij de wet niet erkende ver eeuwigen" bctcckcnt veel. Hoe vele grqotè cn kleine genoot schappen van onderscheidenen aard, bestaan cr niet, die niet bij eene speciale wet erkend zijn? Eene staatkundige vereeni- „i„„ bijv. de Ainstel-Sociëteit zou Bij de aanneming (Iet- wet 'niet' meer veilig zijn want onze ministers schijnen niet. veel op te hebben met politieke vereenigingen. Zoo zou het kunnen gebeuren dat de vreedzame Leden die niets dan het heil des vaderlands bedoelen, onverhoeds door de policie uiteen werden gejaagd, en wegens wanbedrijf vervolgd, zoo niet ijct 2de artikel betreffende de ongeoorloofde godsdienstoefe ningen bedreigt nog eene strengere straf' tegen die vereeni- oiimen dan het Code-penaldat thans nog bij ons 111 werking is en' de tegenwoordige voordragt overtreft in onverdraag zaamheid nog de wet van Napoleon, welke zulke bijeenkom sten tot 20 personen ongemoeid laat, maar, volgens het ont werp zal in 't vervolg tot het kleinste getal toe vervolgd kunnen worden De geheime policie zou dus bij de nieuwe wets bepalingen meer werk krijgen, door het bespieden der wo- niimeii waar een psalm werd aangeheven of een gebed gedaan. In plaats dus dat Nederland weleer ,1e schuilplaats was voor godsdienstige vervolgingenen daaraan mede zijn roem e„ voorspoed te danken had, zou het thans een groot deel zijner inwoners verbannenuit hoofde hunnei godsdienstdat is vooruitgang in Ncderlandschen Zin N02 erger ziet het er uit met dc voordragt ccncr nieuwe Sli ua v» vv J - ren in de uitoefening hunner fanclten. Onze Cicero de Jonge duri! hieromtrent o. a. voorstellen, dat men zelfs deswege gestraft: zal worden, al kan. men ook de waarheid van het feit door een rcgtcrlijk vonnis of ec-re authentieke acte bewijzenwannier hein.I. blijkt, dat men het oor-nici-k had te Meettijen Maar nog sterkerVolgens de tegenwoordige wet -kali men niet wegens bovengenoemd mis drijf vervólgd worden als'liet uicl in l openbaar is geschied Zelfs wijlen den groot-vizicf van Mamsen dacht in Jumj 183U ra wet op laster en hoon tegen openbare mugten en ambtena-

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1847 | | pagina 1