.Ja -eg; 1 mm wmmsmmmmm 8 Mei 1847. N°. 49. -TÊÊ f O *-1 moss fa £WOlL£, 0EVEMTE®, Pit blad verschijnt geregeld alle Zaturdageo. De prijs van het abonnement is voor Zwolle, Deventer. Zutphen en Apeldoorn 13 cent in de drie maanden overal elders franco per poilSI'/gMiil. Alle post- kautoren uemen beatellingen aaa. De prijs der Aim-tentUn is van één tot vijf regels SO cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, be halve 35 cent tegelregl bij iedere,plaatsing. aaSfiSByfeKmwssm ZSJTPHEN, APELDOORN» De Advertentiön moeten vóór Vrijdag middag vier unr ter Drukkerij te Deventer tijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschieden, bettij door bemiddeling der l'ost- jtanlorepof te Zwolle bij G. J. Scnnvre Deven ter, A. Ten Govnn; Zntfhen, J. 11. Melusü; ApeldoornB. Gunning. Het Amerikaansche Gouvernement heeft 22 Febr. enj klaart jl. 1 J vervoer van Landverh sensatie onder de d°e gouvernementen van Europa ver- scheeps.eeders j de gezagvoerders van schepen wekken Lij deze ldboelen ja zelfs soms met ver- bedreigd met aanzie j tQO zn meer passagiers beurtverklaring van "n" bèpaalde verhouding tusschen het aan boord uemen dan de ^epaaUle ^.o .q_ aantal land™ voorgeschrevene plaatsruimten voor eiken genomen. Ue a^ o waarmede men zich VoT heden veeUl moeit behelpen, en die soms al zeer klein tot heüe sommige gewetenlooze reederstut €n- (dsenWan^7e' arme landverhuizers als haringen op elkan- r*S,e nnb akk n om er maar velen te kunnen bergen. De maatregel van het Amenka^ngr, isen heetdan^ok menschhevend, maai g beginne trokken Amerika^ die ami 'alles gebrek hadden me® 00 veel bil elkander wisten te scharrelen dat zij met maar zoo ^ee' Jkostcn van overvaart kontjen betalen, maar m°ei Nieuwe Wereld aanlandende, van alles ontbloot dade- !!ik ten lasle kwamen van de Yereenigde-Staten Thans nu V ko ten verdubbeld moeten worden daar de schepen slechts lint van 't gewoon getal passagiers mogen innemen, kun- 1 minvermogende die hooge vracht niet bijeenbrengen en nuieteh dus als schadelijken ballast in hun vaderland blijven He Amerikanen raken dus met dat inproductieve volkje met F "Icheent begrepen? Zij verwachten, daarentegen, gvoorl slechts gegoeden uit Europa, de middelklasse, de hechtetè steun der maatschappij, en deze zal ons meer en meer rttn zoodat men eindelijk in Europa slechts armen en val hebben. Voorwaar cene verontrustende toekomst, vooral voor Nederland, waar het Bestuur geen acht gee^j.°P de teekenen des lijds maar onverantwoordelijk werkeloos blip. Men verneemt, dat de 85 Landverhuizerswaarondei 18 uit Deventer, die de vorige week, Dingsdag, yan Zwol e Amsterdam zijn vertrokken, om van daar met het schip de Snelheid de groote reis naar N.-Amerika aan te nemen en in den Staat Michigan de nieuwe, door Us. van Kaalte geprojecteerde stad Holland te hejpen stichteneene biltere teleurstelling hebben ondervonden, even als nog een dotal, die met hetzelfde doel, en ook onder de leiding van Ds. Zonne met het schip A'oord-Holland tegelijk zouden vertrekken doch reeds aan boord zijn en het niet verlaten. Allen hadden reeds de helft van den overvaarts-pnjs men meent -O ver persoon aan de Cargadoors vooruit betaald, en nu wei eeren de Kapiteins aan 'het gesloten contract te voldoen, op errond der nieuwe Amerikaansche wetten en wenschtcn ze ls niets liever clan deze zaak voor de Regtbaftk beslist te zien. Dit zal nu geschieden, en tot aan de eindbeslissing dei pi°~ cedure hebben de 85 teleurgestelden inmiddels te Amsterdam' aan het Tolhuis gezamentlijk eene woning gehuurd cn Ge trokken tegen eene dagelijksche huur van f 1pei ag- De Rotterdamsche reedersdaarentegen houden zich stipt aan hun contract en de meesten vervoeren de passagieis on middellijk, over. Men houdt het er ook voor, dat die wet ten slechts van toepassing zijn op die schepen, we e na Mei uit eene Europesche haven vertrekken en niet op die welke na 31 Mei in de Vereenigde Staten aankomen, gelijk de leegt bank van Koophandel te Antwerpen heeft geoordeeld en wat ook het gevoelen te Londen is. Te Rotterdam zal dit punt voor de Regtbank eerstdaags ook worden behandeld naar aan leiding van belangrijke proces-zaken. Wij vernemen nader, dat de zaak der Ovenjsselsche Landverhuizers jl. Dingsdag voor de Regtbank te Amsterdam heeft gediend. Zij dachten, dat de uitspraak in hun voordeel zou zhnalthans de Cargadoors spraken er van .lat de reis met drie schepen in plaats van twee, eerstdaags zou woiden voortgezet. Het dagblad Overijssel maakt zijne lezers opmerkzaam on eene verkeerde mededeeling der dagoladen ten aanzien der beslissingen van den Hoogen Raa.l d. 2 April T, in ecnige zaken betreffende de Zeven kinderen Wet we.ke dag- bladen het doen voorkomen als of door den Hoogen Raad O a. zoude zijn uitgemaakt: .dat voor het onderwijs, bij de genoemde Wet bedoeld, een tijdvak van vier jaren voldoende fe achten is, en de Staat zich derhalve met langer dan gedu rende zoodanig tijdvak met de opvoeding der aangewezen zoons behoefde te belasten." De Raad heeft niet tn het algemeen die uitspraak gedaan maar slechts in de onder werpelijke getallen zoo danig beslistzooclat het geene algemeene beslissing op dit punt is. Overijssel meldt tevens, dat de voor den Hoogen Raad nog aanhangige regtsgedingentusschen vaders van teven kinderen t^verpRgUng rusi, voor den Slaat uit de Wet voortvloeiende, met hardnekkigheid zaken of vormen vooi komtnuen 0 i )t.ct na rpvisie tot becoming van der- een arrest, en n»eesta cetst na 0VCI.t,.Jn je ko;_ zelvei toepassing g betalen moet, die der uit- ten der nrocedni esüie ue ouiat keeringwelke in de^aats der VelltelDe Gouverneur van Zuid-Holland heeft aan de gemeente besturen bekend gemaakt, dat thans (nu eerst.) het uui ge slagen is, waarin Z Esc. de Minister van b. L z.ch bepaai- lelhk wil verzekeren of en in hoeverre de aanvragen van ouders of voogden van Zeven Kinderen, om de toepassing dei- Wet van 29 Nivöse, Xlllile jaar, voor één derzelvo te ver- lanaen, werkelijk in de termen der wet vallen. lot dat einde zijn aan H. H. Burgemeesters, Wethouders en Assesso-

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1847 | | pagina 1