17 April 1847 A0. 10. Kederlagen des» ESegeriog. KWOLLE REVERTER. Dit blad verschijnt geregeld alle Zaturdagen. De prijs van het abonnement is voor Zwolle, Deventer Zulphen en Apeldoorn 75 cent in de drie maauden overal elders franco per post %~l/o cent. Alle post kantoren nemen bestellingen aan. De prijs der Advertentiën is van één tot vijf regels 50 cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, be halve 55 cent zegelregl bij iedere plaatsiDg. ZCTPDEN, APELDOORN. De Advertentiën moeten vóór Vrijdag middag vier uur ter Drukkerij te Deventer zijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit bladi bestemd moeten franco geschieden betzij door bemiddeling der Post kantoren, of te Zwolle bij G- J. Schutte lieven- ter, A. Ter Gunne; ZulphenJ. 11. Wellink; ApeldoornB. Gunning. Th TMi'TC'r'' In den jongsten lijd heelt onze voortreffelijke Regering de volgende opmerkelijke nederlagen geledendie haar in vele opzigten wijzer moest maken, maar haar, naar 't schijnt, nog meerder verstókken. 1°. Bij vonnis van het Haagsche Hof van 14 Oct. j.l. wer den Meeter de Haas en van Gorcum, als schrijvers, en du Mee en Mingelen, als drukkers en uitgevers van oppositie- blaadjes na een rond jaar op bloot vermoeden van hunne vrijheid te zijn beroofd, als onschuldigvrijgesproken: 2". De Heer van Bevervoorde, door de Regering aange klaagd, als zullende den Inspecteur-Generaal der Registratie, 10 het weekblad de Burger, te hebben gelasterd, werd den 4dcn Jan. j.l. door de liaagsche Regtbank daarvan vrijgesproken, welk vonnis, in hooger beroep, door hel Haagsche Hof den 13den Febr. j.l. werd bevestigd; dus een dubbele nederlaag! 3°. Den 17den Maart behaalde de Uitgever der Arnhemsche Courant cene luisterrijke overwinning voor den Hoogen Raad tegenover de Mannen des Behoudsen speciaal tegen den 11 verdediger der slechte Grondwet en der verrotte aardappelen". Men had den lieer Tiiieme heel vriendelijk twee jaren brom men toegedacht, even als den ongelukkigen van Hulst, waar mede het hen, helaas! gelukt is. Met de beruchte Zeven-Kinderen-IFet heeft de Regering drie nederlagen geleden 4°. l)e llooge Raad besliste den 22 Mei 1846, dat de Staat gehouden isonder zekere bepalingenzevende kinderen op zijne kosten te doen opvoeden; 5°. Den 3dcn Dec. j.l. werd die beslissing in rivisie ten volle bevestigd. 6°. Den 13den Maart werd het eerste ontwerp der Rege ring tot intrekking der Zeven-Kinderen-Wet door de Tweede Kamer ongenadig gewezen van de hand. Vooral in de Tweede Kamer heeft de Regering nederlagen moeten ervaren 7°. In de zitting van 9 Febr. j.l. hadden de interpellatiën jilaats aangaande het beruchte Journal de la tl ayewaardoor de Regering erg in 't naauw werd gebragt en er zich vol strekt niet wist uit te redden. 8°. Den llden Febr. j.l. werd met niet minder dan 38 t.cgen slechts 8 stemmen besloten om den Heer Declerq uit Limburg, legen den verklaarden wil van de Regering, niet in de Tweede Kamer toe te laten. 9. Het ontwerp van wet voor de renten der geldleening tot droogmaking van het Haarlemmer-meer is in de zitting van 24 Maart' j.l. met 24 tegen 21 stemmen door kunst- en vlieg werk er doorgesleept, wat ook als eene nederlaag kan be schouwd worden. 10°. Op dezelfde wijze, 29 Maart, het ontwerp van wet tnt herstel van het Nederlandsche Muntwezen met 21 tegen 20 stemmen. Hoe jammer, dat bij die gelegenheid de Leden van Dam van Isselt en de, Kempenaer afwezig warendan was stellig, de voordragt met 22 tegen 21 stemmen verworpen'. Eindelijk 11°. Op 7 April is het gebleken, dat de Regering de on wettigheid en nulliteit van het beruchte besluit van 6 Maart j.l. des ministeis van Hall, betreffende de buiten koers stelling der gesnoeide zesthuiven enz. heeft erkend. (Zie het berigt uit Groningen hieronder.) Bij zoovele nederlagen der Regering is het'geen wonder, dat. de slaapmutsen der Tweede Kamer daardoor veel geleden hebben, zoodat ze noodzakelijk eenige dagen vacantie moesten hebben om. opgelapt te worden en de keelbanden weer beter te bevestigen. Minister van Hall wil de onwettigheid en nulliteit van zijn berucht decreet van Maart jl. omtrent de oude Zest- halvcn enz. niet door de Regterlijke Magt bewezen hebben. Zulks blijkt uit een berigt der Groninger Cl.volgens hetwelk san den Groninger belastingschuldige, die cordaatheid genoeg bezat, de door den Ontvanger der directe belastingen aldaar geweigerde oudezesthalven hem gereglelijk te doen aanbieden de vorige week Woensdag eene gercgtelijke acte is beteckend waarbij de Ontvanger aan hem, partij, verklaart, vaardig te zijn de vroeger aangebodene gelden tot zich te nemen, tevens onder protest tegen alle verdere in deze zaak te maken kosten. 't ls jammer, dat hierdoor het nader onderzoek, omtrent de reglsgeldigheid van het zoo berucht gewordene besluit van den Wetgever-fiscaal is afgesneden, maar uit den afloop dezer zaak kan men zoo ten naaste bij de gehalte dier ongehoorde ministriële resolutie afleiden, als zijnde unl en vangeenewaarde. J.l. Zondag, II April, op Quasi modo geniti Als pas geborenen) is de eerste Algemeene Pruissisehe Landdag te Bel lijn geopend. Tot de zotheden betreffende de orde der dis cussion en zaken behooren o. a. dat de maarschalk (Presi dent) het regt heeft, iedcren spreker, naar believen, in de rede te vallen en de Landdag het regt heeft, zijne han delingen discussiënzonder censuur publiek te maken, met opgave van de namen der sprekers en vóór en tegenstemmers maar en bier volgt de kneep op den aai de President kan beleedigende zinsneden doorstrijken en de Koninklijke Commissaris (Minister) kan het vei slag van handelingen, wiir publiekmaking hij ontoelaatbaar acht, geheel van de publicatie uitsluiten. (Een schoon regtvoorwaar, hetwelk dan dc Land dag zou hebben!) Eene bepaling is echter allernuttigsten inderdaad zeer aanbevelingswaardig, namelijk, dat de redenaars geene schriftelijke redevoeringen mogen houden. Werd dit bij ons nagevolgd, dan zou zij de zoogenaamde beraadslagingen in onze Tweede Kamer in wezenlijke beraadslagingen (discussiën) herscheppen, maar onsdaarentegen, berooven van de lang- dradwe preehen, van vele wel preek- maar niet improvisatie- of diseussie-lustig.e Ledenals de hoeren Akerlaken, Enschedé, Bleiswijk enz. en zouden Io redevoerings-verstoppingen (waar van andere Leden bijna slagtoffere zouden geworden zijn) voorkomen worden.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1847 | | pagina 1