1 li Haart 1847. M°. 10. Met Athenaeum ie EBerenter. SW91LE DEVENTER, Dit blad verschijnt geregeld alle Zaturdageo. De prijs van het abonnement is voor Zwolle Deventer Zutphen en Apeldoorn 75 cent in de drie maanden; overal elders franco per post ST'/^ cent. Alle post kantoren nemen bestellingen aan. De prijs der Adverlentiën is van één tot vijf regels 50 cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, be halve 55 cent zegelregt bij iedere plaatsing. ZETPOEN, APELDOORN. De Adverlentiën moeten vóór Vrijdag middag vier uur ter Drukkerij te Deventer zijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschieden, betzij door bemiddeling der Post kantoren, of te Zwolle bij G. J. Schutte; Deven terA. Ter Gunne ZutphenJ. II. Wellink; ApeldoornB. Gunning. jmvcjaegg TwectJe Kamer <5es* Stnten-Generaal. Dc leden hebben zich de vorige week grootendeels in de A lil eelingen bezig gehouden met het verder onderzoek der Be- groolings-wclten voor 1848 en 1849, hetwelk jl. Maandag is afgeloopen. Te dier gelegenheid moei zeer ernstig ter sprake zijn gekomen het subsidie, A ƒ25,OÜÜ 'sjaars, aan hal Journal de la Ilai/e verleend en zouden de bedenkingen en opmer kingen deswege zeer belangrijk zijn geweest. Jl. Zulurdag is de Kamer vergaderd geweest en heeft o. a. de Commissie tot onderzoek en rappor! over het befaamde traetaat met iïelgie haar verslag uitgebragt, welk soort van rapporten, wel is waar, bij ons nieis beteekendaar de zaak als een fait accompli wordt beschouwd, waarop niet terug kan gekomen worden en waarmede de Kamers overigens niets te maken heb ben wordende dan ook het verslag slechts eenvoudig voor kennisgeving aangenomen en ter griffie gedeponeerd om daar eerlijk begraven te worden j maar de Heer Hoffman deed het volgen door een hartelijk woordje over die doellooze en ongrondwettige manier, terwijl de Heer van Hijckevorsbl met eenige interessante vragen voor den dag kwam bestemd om beantwoord te worden door 's Konings Ministers, die echter, volgens oude, loffelijke gewoonie, als zij zich moeten verde digen en het riiet best kunnen weder absent waren doch die pillen, door middel der Slaals-Couranttoch hebben moe ten slikken. In diezelfde zitting is ingekomen een ontwerp van wet tot intrekking der beruchte Graanwet en lot vaststelling van nieuwe bepalingen op de granen en andere levensmiddelen. Men leze over dit staats-stuk het Handelsblad van jl. Donderdag (1)en de haren rijzen te berge. De Regering wd ons van het fatale schaalstelsel der wet van 1835 verlossen, door de nu voorge- dragene wet van schreeuwend hooge regten strekkende o! a. om de Tarwe met 3.50 en de Rogge met 6.00 te belas ten Is de Minister van Hall van zijn verstand beroofd, om zulk eene verandering ter bevrediging van de eischen des vrijen handels op te disschen?" vraagt met regt het H. VV'aarlijk het is slechts een spot met Ncêrlands volk te noemen." Jl. Maandag Dingsdag en Donderdag hebben de Afdeeiingen (I) Het Hopfd-artilcel begint aldus: Wij kennen zoo eenigzins liet Nederlandsch ministerie. Wij weten, dat er geen enkel aangelegen sink, een fikscli initiatief op den weg van verlichting, orde en vooruitgang meer van hetzelve te wachten is; daarom juichten wij ook niet zoo als sommigen deden, bij hrt vernemen van de lijding: de Graanwet wordt ingetrokken. Eerst moesten wij zieri, wat men ons in hare plaats aan bieden zoude; en allen, die reeds lampions voor eene illuminatie ofmu- zijk voor eene aan den heer vas Hall te gevette Serenade bestellen wil den, mailden wij in gcnioeile die voorbarige geestdrift op te schorten. Eerst wilden wij zien cn thans hebben wij gezien; liiaus hebben wij ten duidelijkste uit de in de Slaals-Courant van 1 Maart verschenene con cept-wet gelezen, hoe de*Nederlantlsche natie alweder om den tuin ge leid, en hare goede verwachting op vrijzinnige hanilelsUeginseicnop eene ergerlijke wijze misleid wordt, door een Ministerie, dat den moed niet lipel't tot heil-der bevolking en lot zijn eigen-eer iets waarlijk goeds n grools le ondernemen." de voordragten van wet, betreffende het nieuwe Strafwet boek onderzochten in de Vergadering van Woensdag heeft de Kamer tot haren Griffier gekozen: den Heer D. Veege.vs, thans Redacteur vatt de Staats-Courant. L>e Drentsche C. van j.l. Dingsdag, anders de onbepaalde verdedigster van al wat van de Regering uitgaat (tot zehs hof ontwerp tot intrekking tier zeven-kinderen - wet.)beVat thuis een stuk legen art. 6 alinea 6 van 't Derde Boek van het voorgestelde nieuwe Wetboek van Straf regt', waarbij met correctionele straffen wordt bedreigd het aanleggen van vuur in velden, op minder dan honderd ellen 'afstands van g.'bouwen, bosschen heiden, boomgaardenheggen, hout stapels opgehoopten of gespreiden turf', hooi, stroo-of graart- hofpen." Deze bepaling zou alzoo de heidebranden te keet- gaan, en ons van de geliefde ve'endamp bevrijden: want als men geen vuur mag aanleggen binnen 109 ellen afstands van turfhoopen of heide, dan nog veel minder' in de heide. De L>r. C. ijvert ook in dezen sterk voor liet. behoud van deze "eze- gende instelling, zeker, zoo als altijd, uit pure algemeene vader landsliefde. Of zou de aap hier ieelijk uit den' mouw komen kijken en aantoonen wat van dat zoo opregl ministerialis- mus wordt, wanneer het tegen het bekrompen eh'cnhetan» strijdt? Zij is onzinnig genoeg voor le stellen om de titidbc- raadslagtng over Boek ill. te verdagen, wanneer er soms, op den hiertoe bepaalden dag xpendump mogt zijnwetende voet zij et' naïf bij, hoe onderworpen onze Vertegenwoordmers aan al den invloed van uitwendige omstandigheden zijn Ziedaar nu, o Israeluwe Goden. Zietdaar, mannen des Behoudsuwe verdedigers en Orakels! Verdienen ze uwen eer bied, of uwe diepste verachting? [Ingezonden.) Hoezeer wij het aanstaand vertrek van Prof. Mees naar zijne geboortestad betreuren, gevoelen wij, dat wij het eigenbelang te ver zouden drijven met het hem te misgunnen, pilaar Veier mepuing grensde zijn stil verlangen aan heimwee. Wij ver trouwen evenwel dat hij Deventer niet vergeten zal waar hij zoo algemeen geacht is. Het zijn doorgaans gebeurtenissen welke aan het nadenken brengen over beslaande inrigliiigen. Zoude hel Deventer Athenaeum niet beier herschapen worden in eene industrie-school? De vraag verdient overwegirt". Wij stippen haar nu slechts aan. Er is meermalen bemerkt, dat jonge studenten beter aan een Athenaeum tie eerste gronden leggen, dan aan eene Academie. Evenweldit denkbeeld is verre van doorgedrongen te zijn tot tie groote meerderheid van outlets en voogden, Er bestaai ook eene meening om; rent nlhcnaea welke echter dikwijls een vooroordeel is, dat de knapste professoren er vaimaaii worden geroepen en de oviderwotschg_of mmder b->- roemde er blijven. Hieromtrent valt op le mé: ken, dat niet

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1847 | | pagina 1