NIEUWS- Ei ADVERTEWTIE-BLAB. 50 elan uur ij 1847. ]\T° o. fitptikpcrs-vcrvolgiugeu. EID0SK00P ZWOLLE, BEVENTER, Dit blad verschijnt geregeld alle Zaturdageo. De prijs van bet abonnement is voor Zwolle, Deventer, Zulphen en Apeldoorn 75 cejnt in de drie maanden; overal elders franco per post 87'/2 cent. Alle post kantoren nemen bestellingen aan. De prijs der Adverlenlién is van één tot vyf regels 50 cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, be halve 35 cent zegelregt bij iedure plaatsing. ZÜ1PHENAPELDOORN. Do Advertentién moeten vóór Vrijdag middag vier uur ter Drukkerij Ie Deventer zijn ingezonden. Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschiedenbetzij door bemiddeling der Post kantoren of te Zwolle bij G. J. Schutte; Deven ter, A. Teh Günnb; Zulphen, J. H. Mellink; Apeldoorn, B. Gunning. Z. M. heeft tot Raadsheer in het Prov. Hof van Overijssel benoemd: Mr. D. H. Wicherlink, thans advocaat-generaal bij hetzelfde Hof, en No. 1 op de voordragt van drie candidaten door de Prov. Staten Z. M. aangeboden. De Heer Wicherlink. zal als Raadsheer in dat Hof bijzonder welkom zijn als heb bende veel ondervinding en geoefendheid in strafzaken. Als zijn opvolger in 't advocaat-generaalschap doodverwt menJhr. van Tiiije Hannes, officier bij de Regtbank te Almelodie dan, op zijne beu. t, zou opgevolgd worden door zijn substi tuut Mr. Macdielsun. 1. Op Woensdag den 3den Februanj e. k. zal de bekende zaak tegen den 1 leer Thieme voor den Hoogen Pvaad in cassa tie worden behandeld. Als verdediger zal weder optreden de heer Mr. D. Donker Curtius. 2 De Markies de Thoüars is na eene fatiguante reis van deriiq dagen, dis in hoogst drie dagen had kunnen volbragt worden gevankelijk te Zicrikzeeden 18de dezer, gearriveerd, en dadelijk in vrijheid gesteld, gelijk te verwachten was. Jl. Maanda"25 Jan.', heeft de regter-commissarisvergezeld van den substituut-griffier bij de regtbank te Zierikzee, zich lol den Markies begeven en hem op zijne logeerkamer, ten huize van den Uitgever van de Zierikzeesche Nieuwsbode ondervraagd. 3 J 1. Vrijdag is de Heer van Bevervoorde op nieuw verschenen voor °den regter-commissaris, tengevolge eener hem daartoe b/keekende dagvaardiging. Tot dit proceshet vierde dat de Burger vermoedelijk zal worden aangedaan hebben aanleiding gegeven: eene zinsnede, voorkomende in het hoofdartikel No. 24, getiteld: toelichtingtot mijne uitboezeming, voorkomende in het Weekblad de Burger, de datum 14 October 1346, Nu. 16," en het eerste der Inge- zonden stukken in No. 28, met het opschrift: «Aan den door mij bedoelden Kantonregterzich onderteekenende slechts M bc.de afkomstig van den Heer F W G Linck te Naarden. 4 Volgens beschikking der Regtbank te s Hertogenbosch zal de schrijvervan het dichtstukje de Versloolehnyege plaatst in de Noord-Brabander van 22 Dec. j. 1., verder in reg- ten vervolgd worden, als beklaagd van openbaren hoon. De vervolging is niet gerigt tegen den uitgever dier courantnoch tegen iemand anders dan den bedoelden schrijver. Op de Begrooting, onlangs door de Regering aangebo den jiïn ci a. de kosten van het Departement der R. C. Eere'dienst', bereed als volgtVoor 1848 op f 26,828.40. ii 1849 n - 2b,826.()0. 2.40. Dus zal di :ze post in 1849 eene vermindering ondergaan der belangrijke som van acht en 'veertig stuivers. Wie durft nu nog beweren, d. tl het Gouvernement niet wil bezuinigen? Wie kan nu nog de toekomst bezorgd te gemoet zien? Ten gevolge der veranderde Wetsbepalingen, ten op- zigte der Pensioenen, zijn de bewijzen van Inschrijving in het Register der Pensioenen, vroeger geloopcn hebbende, ten laste van het Ah rmeen Burgerlijk Pensioen-fonds, dezer dagen door nieuwe dergelijke bewijzen vervangen hetgeen ieder gepensio neerde op f 0.69 aan zcgelkosten is te staan gekomen welke van Rijks wege bij de uitbetaling der pensioenen ovei het laatste kwartaal des vorigen jaars zijn ingehouden. oor de zoodanigen, die een ruim pensioen genieten, is dit zeker eene kleinigheid, maar voor anderen wij zouden er hier ter stede kunnen aanwijzen is er meer dan eene week huishuur mede gemoeid, en dat is, vooral bij de tegenwoordige om standigheden, veel. Was het dan zoo volstrekt noodig, dur ven wij vragen, dat ook de met een schraal pensioen bedeelde afgeleefde ambtenaren, en de arme weduwen zelfs, het hunne moesten bijdragen tot het productief maken der belastingen? Wij hebben vernomen, dat te Borkuloin de graafschap Zutphen, pogingen worden aangewend; door arbeid den arme te bedeelen en" te ondersteunen, waartoe eene inschrijving of collecte heeft plaats gehad, welke voor die gemeente de bui tengewone som van bijna f 350 (in andere jaren 70 h 80 gl.) heeft opgeleverd, met een renteloos voorschot van /4o0 daar enboven.0 Een bewijs, dat het meerendeel dier plattelands bewoners het groote nut begrijpen, dat in den vermelden maatregel begrepen is. Het winterweder is oorzaak dat deze verstandige welda- dikheid aanvankelijk werkeloos blijft; ofschoon met wol en vlas spinnen reeds begin is gemaakt. Wij hebben gemeend, onzen lezers het bovenstaande niet te mogen onthouden, deels, dewijl dergelijke maatregel niet genoeg kan aangeprezen worden, omdat er nog al zijnwelke eene gifte gemakkelijker vindendan zeil handen uit den mouw te steken; deels in het belang van den arme zelf, omdat deze door arbeid ondersteund en bedeeld, stoffelijk en zedelijk beter wordt geholpen dan door de algemeen aange- nomene manier van wekelijksche bedeeling. Misschien komen wij later hierop terug. Men spreekt hier veel van eene beeldsprakige geschiede nis van Nederland. Hel jaar 1846 wordt er, naar men zegt, in voorgesteld door een emigrerend huisgezin, afscheid ne mende van de Nederlandsche maagd. Het randschrift zou ltnden Jamque comes semper magnorum prima malorumaaeva fames aderat; nulloque obsessus ab hoste Miser egel. (De wreede honger was daar, dc standvastige gezellin van groote rampen; en door geenen vijand benard, was het toch ellendig cn behoeftig.) Op de afgedankte oude Zceuwsche duiten prijkt, zoo men weet de Nationale Leeuw, woistelende met de baren, en hebbende tot opschrift: Luctor et Emergo (ik worstel en houd het hoofd boven water; kom het gevaar te boven). Wij hebben er onlangs eene gezien die zeer zeldzaam ismet het jaartal 1754, waarop, in plaats van de gewone spreuk: Luctor et Emergo stond: «Luctor et E mentorhetwelk een Overijsselsche boer zou vertalen door: Ik vvoslcle en eb sliettazie an 't benul." Zou dit eene Profetie van dien tijd zijn geweest, die in den tegenwoordige!! Ncderlandschcti Leeuw tot vervulling komt?

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1847 | | pagina 1