KUIS- Ei Januari] 1847. M°. 2. V.v SW3LI.E, ©ETEKIEIi, D'it blad verschijnt geregeld alle Zaturdagcn. De prijs van bet abonnement is voor Zwolle, Deventer, Zulphen en Apeldoorn 75 cent in de drie maanden overal elders franco per post 87>/2 cent. Alle post kantoren nemen bestellingen aan. De prijs der AdverlentiCn is van één tol vijf regels 50 cent, en 10 cent voor eiken meerderen regel, be halve 55 cent zegelregt bij iedere plaatsing. Sta ELS Ifesii' ZCTFUENAPELDOORN. De Advertentién moeten vóór Vdjdag middag vier uur ter Drukkerij ie Deventer zijn ingezonden. v Alle toezendingen voor dit blad bestemd moeten franco geschieden hetzij door bemiddeling der Tost- kautorenof te ZwoUe bij G. J. Schmttb Heven- ter, A. Tea Gunmë; Zulphen f J. II. Melunk; Apeldoorn, B. GPWUifG. ©c «anöevcliugslijst van Haei ©tcd»I|ssc!scBic E3©ï. 't Is meermalen opgemerkt, dat de hoofdstad onzer pro vincie in alles wordt voorgetrokken boven de overige steden en het platte land. In 't algemeen js het waar, dat, gelijk de middenstand der ingezetenen versmelt tot rijken cn armen, zoo ook de gemeenten tot bcvoorregte steden cn tot doipen of vervallende steden. De steden welke geene hoofdplaatsen zijn, moeten alles lijden, door het stelsel van departemen tale centralisatie cn irulceling, dat eerst de franschen bij ons gebragt hebben. Dan het is nu eenmaal te Zwollecn daarin moet men berusten, liet spreekwoord zegt: Mie geopeieeid woidt moet stil liggen of hij krijgt nog een sneedje toe. De jongste Twentsche Courant bevat een ingezonden stuk waarin men zich beklaagt, dat het Provinciaal Geregtshof van Overijssel bij het opmaken der aanbevelingslijst voor de in dat collegie bestaande vacaturewederom Zwollenaren op den voorgrond heeft geplaatst, niettegenstaande hetzelve se dert de instelling, 1 Oct. 1838, steeds uit inwoners van Overijssels hoofdstad bestond en geen enkel lid uit bet Arrondissement Deventergeen enkel uit dat van Almelo in hetzelve is benoemd, zoodat het Geregtshof beter den naam van Zwolsch Geregtshof dan van Provinciaal Geregtshof kan dragen. De schrijver herinnert tevens terogt a^n Art. 63 der v\ et op de Regt. Org., welks 2de gedeelte luidt: «De leden van de Arrondissert)nts-Regtbanken en van het Openbaar Mini sterie bij dezelve, welke deze hunne ambtsbetrekkingen met lof en ijver hebben waargenomen zullen bij het opmaken der lijsten bijzonderlijk in aanmerking komen;'' en welk arti kel tevens bepaalt: «waarop (de aanbevelingslijsten) de Sta ten in hunne nomination zoodanig acht zullen slaan, als zij dienstig zullen oordeelenwaarin ligt opgesloten, dat de Staten niet zijn gebonden aan het zestal personen door hef Hof op de aanbevelingslijsten geplaatst, terwijl, de Koning uit de voordragt van drie personen door de Staten, eeue keuze moet doen ingevolge art. 180 der Grondwet. De tegenwoordige aanbevelingslijst van het Hot bevat de Heeren mrs 1°. D. II. MhcnERLiNKAdv.-Gen. bij het Prov. Hof van Overijssel. Zwolle 2°. L. J. Rietberg, Regter in de Arrond. Regtbank te Zwolle. 3°. I. J. H. de Bruijn, Griff. bij het Prov. Hof van Over ijssel [Zwolle.) 4°. H. Kronenberg, Kantonregter te Vollenhoven, Arrond. Zwolle. 5°. Jhr. J. W. van Tdye Hannes, Officier van Justitie tc Almelo. 6°. G. D. Rieïius, Subsluut-Officier te Zwolle (1). (1) Die wij Zwolschen genoemd hebben zijn en waren het werkelijk. Echter villen wij üc volle waarheid opgeven, om niet van voorbedaeh- Mct uitzondering van mr. van Ihyë Hannes, zijn allen in het Arrondissement Zwolle gevestigd, en7 deze Ahnelosche candidaat is nog No. 5 op de lijst, dus volgens het dag blad Overijssel een kononrijderdie men een complimentje heeft willen maken, 't Is zeker goeddat er enkelen van buiten de provincie in een Hof zijn: de Justitie is voor het geheele land en voor iedereen. Maar zijn er ook Overijssel- schen in de hoven van Nooi d-BrabandUtrecht, Z- en N. Holland Wij vreezen echter niet, dat de Staten moeijelijkheden zullen vinden bij het opmaken van eene voordragt, ook al bepaalden zij zich enkel tot het aangebpden zestal. Immers schijnt het reeds bekend te zijn, <1 at de Heeren VWcherlink Rietbeug, Kronenberg en van Thye Hannes zeer gaarne Raadsheeren willen zijn. Wel nu, als de eerste 't wordt, kan een dier beide laalsten geholpen worden met het advo caat-generaalschap: dat is ook nog niet zot. De Heer Kronenberg tc Vollenhoven is een zeer knap mensch, verstandig en scherpzinnig. Ook schijnt hij wel gerespecteerd tc wezen. De Heef van Tiiye Hannes wordt in de Tw. C. hoog ge prezen. Er zijn er ook die zeggen, dat zijn jeugdige substi tuut mr. H. Maciiielsen, nog knapper is. Ribeius is een goed jurist. Hij en de Bruijn zijn ook knappe mensehen. Mr. Rietberg (No. 2) zal de noodige bekwaamheid wel hebben. Althans in dit opzigt is hij zeker niet de minste onder zijne tegenwoordige collega's in de Zwolsche regtbank. Van verdere aanbcvelingswaardigheden weten wij niet genoeg om er ons over uit te laten. Hij is een van die drie brave Nederlan ders, die zich in de laatste. Staten-vergadering te Zwolle on derscheiden hebben. Zij staan als klippen in zee, ongedeerd lelijke achterhouding beschuldigd tc worden. De president van Paelandt is van het huis Eerde bij Ommen, waar hij wel geboren en getogen zal zijn. De raadsiieer G. T. J. Wicherlink is uit Deventer, en aldaar opgevoed; zoo ook Mrs. H. Kronenberg en G. D. Ribhiüs die op de no minatie slaan. Mr. 1). H. Wigiierlink is ook uit Deventer en is er zijne kindschheid uit gebleven. Misschien ook de voormalige raadsiieer, staatsraad van Sonsbeeck die eenigc zijner kindsche jaren in Deventer heeft doorgebragt. De raadsheer va» Steenbergen moet een Hollander zijndoch schijnt zich reeds kort na zijne studiejaren in Twentbe tc hebben nedergezet. De procureur-generaal vav Goens is een Hagenaar, eri uit Hoorn naar Zwolle verhoogd, toen de baron van Hoon» grootvisier was op uien hij of'zijne vrouw betrekking moet hebben De snhstitnul- grifficrVAN Nes is een Utrechtenaar of Hagenaar - zijne moeder is uit Over ijssel geboortig en had eenigc jaren te Deventer gewoond .lonkh. Mr. J. W van Tuije Hannes is uil 's Hcrtogrnbosrh. Men zal zeggen, dat Twcnthe weinig geschikte personen opleverde, liet is zoo, i.il..ik-p-hpep. sing eerier regtbank te Ahuel, daar eerst hij onzer, lerfti^^fft^X een invloed is geweest. Maar juist uit de oorspronkelijk die men nog noodig heeft gehad, Wijkt, boe al hel honjfefe^-a,, crttvee- lede uit Deventer wonlt gedwongen.maar Zwol, dat vofir..j)frt IranieWn lijd de derde stad in rang van Werijssci was, en nu Mug iVf'mdtlr bevolkt is dan Deventer, zoo /im nniet de gemeente* fin voorst-den maar de eigenlijke sleden, binften mnrejf cn grachten, i(&|;lii)ti jt tNu hebben 'wij Van Kampen nog niet jéns" gesproken. N

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

De Kaleidoskoop (1846-1851) | 1847 | | pagina 1