178 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. Voor het van gemeentewege onderhouden van graven en al hetgeen daarop is geplaatst, is voor elk kalenderjaar of ge deelte daarvan en voor elk graf voor de eerste maal binnen een maand na het betrekkelijk besluit van Burgemeester en Wet houders en verder bij vooruitbetaling telkens in de maand Januari verschuldigdin de le klassevoor een graf met één zerk een recht van 4.voor een graf met twee zerken een recht va"n 6.50, voor een graf met drie zerken een recht van 9.voor een graf tuin bovendien een recht van 4.In de 2e klassevoor een graf met één zerk een recht van f 3. voor een graf met twee zerken een recht van 5.voor een graf met drie zerken een recht van 7.voor een graftuin bovendien een recht van 3. Voor het begraven op een buitengewoon uur is een recht van 10.verschuldigd. Voor het plaatsen van een lijk in de lijk- kamer 1.Voor het openen en sluiten van een grafkelder 5. Voor het opruimen of verzetten van een kist 1.50. Voor het lichten en weder opleggen van een zerk op een graf 2. Bornhof. Provisorenir. B. J. Haitsma Muiier, Voorz.F. C. Gies, mr. Th. Dijstra, Th. A. G Steemers, L Vergeer, Secr. Rentmeester H. Klein Kranenberg. Geneesheer: J. L. Siemens. Heelmeester:: Dr. E. J. W. Holleman. Een oude mannen- en vrouwenhuis voor alle Christelijke gezindten. De provenieren worden door provisoren benoemd met voorwaarde, dat zij geboren zijn in deze stad, 6 jaren hier moeten hebben gewoond, en bij geboorte buiten deze plaats 12 jaren alhier moeten zijn gevestigd geweest, daarenboven boven de 30 jaren oud zijn, van goed zedelijk gedrag en in het bezit van de noodige kleeding en het noodige meubilair. Aantal verpleegden 202. Burgerlijk Armbestuur. BestuurA. Stijntjes, voorz.J. C. Goldenberg, secr.-penningm.; leden: ds. P. M. de Jong, A. H. W. Koch, L. J. Spier en mevr. J. L. SiemensGroeneboom. Burger-Weeshuis. Provisoren: G. Lijsen, Voorz.; F. C. Gies, H. Koerselman en W. J. Schillemans, Secr.Weezenvader, tevens rentmeester G. J. Kobus. Geneesheer J. L. Siemens. Eene gemeenteinstelling van weldadigheid, waarin, zoolang het getal ver pleegden niet tot vijftien is geklommen, worden opgenomen en verpleegd weezen van Grootburgers van Zutphen of daarmee gelijk gestelden, d.i. die ingevolge raadsbesluit van 12 Mei 1837 't Grootburgerschapsrecht hebben aan gekocht; indien zij den ouderdom van vier jaren hebben bereikt en hun 15e jaar nog niet zijn ingetreden. Op voordracht van het bestuur kan telkens bij raadsbesluit voor één jaar een geldelijke bijdrage voor opvoeding en onderwijs worden verstrekt aan weezen en halve weezen van 418 jaar, wier ouders tijdens het overlijden ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 179 van vader of moeder, gedurende vier achtereenvolgende jaren ingezetenen waren van Zutphen en over dat tijdvak hun aanslag betaalden in de plaat selijke directe belasting op het inkomen, of jaarlijks 6.als hoofdsom in 's Rijks directe belastingen. Gebr. Bakker's Weeshuis. Regenten: Voorz.-Penningm. M. G. A. Lijsen; 'Secretaris: A. G. Biemond; Dr. J. Oudenampsen, E. J. Harmsen Jr. en ir. N. van Vliet. Geneesheer J. L. Siemens. Directricemoeder A. Bouman. Strekkende tot verpleging van geheel ouderlooze, behoeftige kinderen van beiderlei geslacht tot de Nederduitsche Hei-vormde gemeente behoorende, in den regel met boven de twaalf jaren oud, binnen deze gemeente in huwelijk geboren van ouders, die bij hun overlijden minstens 12 jarèn alhier woon achtig zijn geweest. Bij voorkeur valt de keuze op nagelaten behoeftige weezen van zoodanige ouders, die ook zeiven te Zutphen geboren waren en ook onafgebroken alhier hebben gewoond. De weezen verlaten in den regel op hun twintigste jaar of wel vroeger het gesticht en erlangen eemgen uitzet. Aantal verpleegden einde 1927, 13 n.l. 7 meisjes en 6 jongens. Nieuwe of Diaconie Weeshuis in de Spiegelstraat. Huisbewaar ders E. Vrugtman en echtgenoote. Hier worden de vergaderingen van het college van diakenen, bankenvergadering, gehouden, als mede de ondersteuning aan de armen verstrekt. Tevens is hier gevestigd 't kantoor van de Zutphensche Begrafenis Vereeniging. Oude en Nieuwe Gasthuis, bestaande uit: a. Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen te Zutphen b. Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen ,,het Groot Graffel" te Warnsveld; c. Ziekenhuis. d. Badhuis. ProvisorenIr. D. J. Bosman, VoorzitterJ. de Priester, Secr. F. J. M. M. Deurvorst, Mr. W. F. Tromp Meesters, J. Paap, jhr. mr. C. C. de Jonge. Rentmeester: M. J. Groot Wesseldijk. a. Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen te Zutphen. Eerste Geneesheer: C. Bijl, arts; geneesheerendr. N. J. A. Fran ken en P. van Bork. b. Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen ..het Groot Graffel" te Warnsveld. Eerste Geneesheer A. J. M. le Nobel, artsGeneeskundigenMej. A. A. J. Steenhuisen en G. Stijf- hoorn. c. Ziekenhuis. Geneesheer-DirecteurC. BijlGemeente artsen Dr. E. J. W. Holleman, J. L. Siemens en E. Tielenius Kruythoff. Arts, belast met den heel- en verloskundigen dienst H. Jonker Jzn. Aanvrage ziekenauto telephoon 22.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1928 | | pagina 92