206 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. Aan deze afd. is verbonden een ziekenfonds, dat is aangesloten bij den bond, gev. te Rotterdam, elk lid betaalt 2 cent per gulden. Van den Bond gaat uit een algemeen begrafenisfonds, welke winsten vloeien in een weduwenfonds. Reclaseeringsraad te Zutphen. Als ambtsgebied is aangewezen het Arrondissement Zutphen de werkzaamheden bestaan in 1. Rapporteering in strafzaken. 2. Rapporteering bij eventueele Voorwaardelijke Invrijheids- stelling 3. Distribueering der gedetineerden der Strafgestichten over de verschillende Reclass. instellingen. (De werkzaamheden onder 2 en 3 genoemd zijn door de tijde lijk buitenwerkingstelling der Strafgevangenis vanaf 1 Dec. '27 tijdelijk stilgezet). Ambtelijke leden zijn:mr. H. E. van IJsendijk, President der Arr. Rechtbank; plaatsvervanger: mr. H. Sluyterman, Rechter in de Arr. Rechtbankmr. J. W. E. van Harencarspel, Officier van Justitie, plaatsvervanger: mr. J. H. C*. M. van der Kun, Substituut-Officier van Justitie; Dr. C. Bijl, Voorzitter v. h. College der Regenten over de Gevangenissen te Zutphenplaats vervanger mr. Th. Dijstra, lid van dat college. De ambtenaar der Reclasseering te Arnhem. Leden als vertegenwoordigers der Reclasseeringsinstellingen E. C. U. baron Calkoen (voorzitter) en mr. B. G. Wildervanck de Blécourt v. d. afd. Zutphen v. h Genootschap tot Zedelijke verbetering van gevangenen; G. B. Peeterman, v. h. Leger des Heils; mr. J. E. T. C. baron Speijart van Woerden, v. d. afd. Zutphen der R. Kath. Reclasseeringsvereenigingds. P. M. de Jong (secretaris, IJselkade 18, Zutphen), v .d. afd. Zutphen dei- Nat. Chr. Geheelonthoudersvereeniging; A. Stijntjes, v. d. afd. Zutphen der Ned. Vereeniging tot afschaffing van Alc. Dranken; H. Hollinga, v. d. Loge der Internationale Orde van Goede Tem pelieren. Voor deze leden der instellingen zijn ook plaatsvervangers benoemd. R.-K. Werklieden-Vereeniging „St. Joseph". Kerkelijk goed gekeurd 15 Febr. 1897. Koninklijk goedgekeurd 24 Mei 1897. Kapelaan J. W. J. Büter, Geestelijk Adviseur; B. J. Tiedink, pers.; J. W. Jansen, vice-pres.P. v. Nistelrooy, le seer; M. v. Maastrigt 2e secretaris; J. J. Peppelenbosch, le penningm. J. Burgers, 2e penningm.A. J. Meuris, J. Helmsing, P. W. Kaspers, bestuursleden. De vereeniging stelt zich ten doel: om, door aanéénsluiting, de godsdien stige en maatschappelijke belangen harer leden te bevorderen en hen te vrij- ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 207 waren tegen anti-christelijke invloeden: elkander bij te staan in ziekte en onvermijdelijke gevallen door woord en daad. Do vereeniging bezit een eigen gebouw, pcrc. Halterstr. 14 (waarin tooneel en piano) en verder de volgende afdeelingen: ziekenfonds, liefdefonds, spaar kas en bibliotheek, tooneel en leestafel. Ned. Bond van Gemeenteambtenaren. Afd. Zutphen en Om streken, L. Baptist, (Zutphen), Voorz.J. D. Veltkamp, (Gorssel), Secr.H. Seesink (Warnsveld), Penningm. Vereeniging „Eendracht maakt Macht". Afdeeling Zutphen van den Nederl. Barbiers- en Kappersbond, goedgek. bij Kon. besluit van 10 Juni 1909. Bestuur: E. A. Koning, Voorz.; A. J. v. Schoten, Secr.A. W. H. van Bruggen, Penningm.Busmees- tersA. Buitenhek en H. van Bruggen. De Bond is gevestigd te Amsterdam en tolt 3000 leden, heeft noringver- zekering, zieken- en overlijdensfonds, sanatoriumfonds, vakscholen, plaats- bureaux voor bedienden en patroons benovens een orgaan, dat maandelijks verschijnt. Centrale Bond van Nederlandsch Post-, Telegraaf- en Telefoon personeel, afd. Zutphen. Bestuur: G. v. Barneveld, voorzitter; J. Kaptein, secr., H. Emsbroek, penningm.. Aan do vereoniging is verbondon een verzekering tot steun bij overlijden ..Stuiversfonds", correspondent IJ. Emsbroek, Staringstraat 45, Zutphen. Nederl. Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel, afdee ling Zutphen. Bestuur: Voorz. H. Hartman; Secr. R. Kupers, Hemonystr. 22; Penningm. J. Nieuwburg; H. L. Legeer, 2e voorz. L. Zinsraeester, 2e secr.H. Hetebrij, 2e penningm. en J. Ditzel, Alg. Secundus. Ned. Bond van Personeel in Overheidsdienst. Goedgekeurd bij Kon. Besl. van 12 Jan. 1915, Staatsbl. No. 29. Bestuur: L. J. Harmsen, voorz. G. Kooreman, secr. F. Garritzen, penningm. Zutphensche Bestuurdersbond. J. Scherpenhuizen, Voorz.C. Hartman, 2e voorz., J. v. Dongeren, secr.F. v. d. Horst, 2e secr.; A. Veldhuis, penningm.; L. J. Harmsen, 2e penningm.; D. Dijkstra, bestuurslid. Alg. Ned. Politiebond, afd. Zutphen. Voorz. A. Belksma; secr. S. de Graafpenningm. H. Ottenvice-voorz. J. Homanvice- secr.-penningm. A. Jager.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1928 | | pagina 106