184 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. Nieuwe Sociëteit, in de Beukerstraat. Bestuur: Pres.. D. Stolp: Vice-Pres. E. G. HarmsenThes. A. J. M. Spruyt; Secr. G. W. Velders: I. Spier, J. J. Visser en F. G. A. Reesink. Getal leden 153. Contributie 10.Buitengew. leden 0.50 per maand buiten-leden 4.— per jaar, entree 3.—, sortie 25. Buiten Sociëteit, aan den Coehoornsingel. President D. J. Bosman; Vice-President H. Niemeijer; Secretaris J. G Pompe; Thesaurier J. P. Wilh. van Elk; J. Goemans en P. J. Tadema. Telt ruim 700 leden. Contributie: hoofden van gezinnen 12.50, alleen wonende heeren, geen hoofden van gezinnen, 7.50, alleen of bij anderen inwonende dames 5.mannelijke minderjarigen van 1823 jaar 4.en minderjarigen van 1218 jaar, die niet bij hunne ouders inwonen 3.75. Entree 3.sortie 10.Wie t-usschen 1 Oct. en 1 April lid wordt betaalt de halve contributie. Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Dep. Zutphen. Be stuur: Pres. Ds. B. H. d'Auzon; Secr. C. Kamp; Penningm. J. M. Ubbens. LedenDr. J. v. d. Hoeven, Dr. D. Bruins. J. Lin deboom, Mr. B. G. Wildervanck de Blécourt en W. H. Haver- korn van Rijsewijk. Maxim, contributie 5.25. Geen entrée, geen sortie. Algemeen Nederl. Verbond, afd. Zutphen. Bestuur: Voorzitter Dr. J. v. d. Hoeven: Secr. D. Toekamp Lammers; Penningm. Mej. A. A. Labrijn. Bestuursleden: Mej. A. A. Henny, Mevr. J. C. A. Wildervanck de Blécourt. Vereeniging: Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Zutphen, gevestigd: Rosmolensteeg. Bestuur: Dr. P. de Koning, pres., Jonkvr. C. Engelen, secretaresse, Mej. J. C. van Beusekom, pen- ningmeesteresse, mej. J. J. VerLoren van Themaat, A. G. Bie- mond, F. Deurvorst, P. Kat, Mej. H. J. Reesink, G. Kooreman en J. Waterink en 3 vacatures. BibliothecarisMej. E. Linde boom. Geopend: Werkdagen: 1012; V/25; 791/2. Zondagen H/a5; 79Uitleenen van boeken: alle werkdagen des voor middags en des avonds tot 9 uurkinderboeken alleen Woensdag van 31/25 uur. „Zutphen Vooruit". Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer. Bestuur: Pres. D. J. Bosman, Vice-pres. Mr. J. H. Ketjen, Secr. H. G. J. Schillemans, Penningm. L. Ver geer, D. J. Wöhrmann, J. P. W. van Elk, M. J. Mulders, D. H. Jordaan en Eere-lid: J. L. Spier. Het doel der vereeniging is: het bezoek van vreemdelingen aan Zutphen en Omstreken en hunne vestiging aldaar zooveel mogelijk te be vorderen. Zij tracht dit doel o.m. te bereiken door: a. bevordering van den ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 185- bloei van Zutphen en Omstreken, b. het verblijf aldaar zooveel mogelijk te veraangenamen voor Zutphenaar en vreemdeling. De contributie voor gewone leden bedraagt 1.'s jaars. Statuten met huishoudelijk reglement en andere gewenschte inlichtingen verschaft de secretaris der vereeniging. Centrale Commissie voor Arbeidersontwikkeling (gevormd uit Zutph. Bestuurdersbond, S. D. A. P., Onderwijzersbond, NecL Ver. Afsch. v. Alkoholh. Dr. en Coöperatie ,.Het Volksbelang"). Bestuur: G. W. v. Laar wnd. Voorz.; W. O. Eskes, Secr.; E._ Piepers, Penningm. Selskip „Fryslan" to Sutfen. Bistjur: A. K. Klaren, Foarsit- ter, J. Klaver, Skriuwer, A. Brouwer, Skathalder, T. Nijenhuisr A. J. Gerritsma, Bysitters. Hulpbank. Pres. Mr. J. B. Sölner; Secr. W. H. Schukking: Thes. L. Albers. Leden: Mr. M. Rom Colthoff, J. C. Goldenberg, Th. A. Goddard en H. G. J. Schillemans. Zitting eiken Zaterdag van 89 uur in de militiezaal op het 's-Gravenhof. Eeno instelling onder het toezicht van het Departement Zutphen der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, welke ten doel heeft aan nijvere lieden een geldelijk voorschot te verstrekken, tot uitoefening van eenig beroep* of bedrijf. Do voorschotten zijn van 10.en hooger. Zij worden verleend tegen hoofdelijke borgstelling van twee gegoede personen voor hoogstens één jaar, de rente berekend naar 5 ten honderd per jaar. Bij geregelde afbetaling wordt 2 pCt. gerestitueerd, indien dat wekelijks geschiedt en 1 pCt. bij maandelijk- sche afbetaling. Bij den heer L. Albers, Marschweg 2 en J. J. v. Beest, Emineriksche weg 42, zijn inlichtingen te verkrijgen. Spaarbank-Vereeniging, goedgekeurd bij Kon. Besl., onder be scherming van het Departement Zutphen der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Waarborgkapitaal 960.000. Directeuren: G. Lijsen, W. H. Schukking, H. J. Reesink, L. Albers, J. C. Gol denberg en Mr. G. M. van Voorthuysen. Administrateur: L. Por- theine. De Spaarbank is geopend dagelijks van 's ochtends 912' en 's namiddags van 13 uur. Het bedrag van iederen afzonderlijken inleg kan niet minder zijn dan 25 cent. Van sommen van 5.en daarboven wordt aan do inleggers een rente betaald, gerekend tot 8 pet. Indien do inleg meer dan 2000.bedraagt wordt van het meordere 2'/j pet. vergoed. De rente wordt bij halve maanden berekend. Zij gaat in den lsten en lOdcn van iedere maand voor gelden tot en met den vorigen dag ingelegd. Do rente wordt berekend tot den 15den of den laatsten dag der maand aan de uitbetaling voorafgaande De terugbetaling geschiedt van sommen tot 100.dadelijk, van 100. tot 500.— 8 dagen na opzegging en boven 500.— ééne maand nai opzegging.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1920 | | pagina 97