174 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. Strafgevangenis. J. Haaitsma, directeur. G. M. van Gaaien, adj.-dir. H. Th. N. Schotsma, commies le rangon derwijzer. W. van der Graaf, hoofdbewaarder. S. Wolters' be waarder le rang; H. Zijlstra. J. Spijker, G. Havesman, G. J. Lentz. G. Hazeveld, J. Bruins, G. Bargpeter, J. G. Tiedink bewaarders 2e rang; mej. J. v. Terwisga, bewaarster 2e rang; G. Plettenberg, E. J. Ensing, L. van Veen, L. Bargpeter, bew. 3e rang; J. C. H. van der Linden, kok; mej. M. v. Veen, res. bewaarster; A. Berenpas, bediende bij den arbeid. Huis van Bewaring. Directeur: H. J. Endendijk; bewaarders: J. Been, H. Verbeek en B. J. KastermansbewaarsterL. G. Harmens en W. C. IJpmaOnderwijzer: tijd. onderw W G de Widt. Voogdijraad. Voorz. Mr. F. L. J. G. Dikema, F. A. v. Eekelen (Winterswijk), mej. A. A. Henny, P. M. de Jong, J. Busse- maker Jzn. (Deventer), P. W. van Rossem (Hoenderloo), mevr. AL J C. v. d. Lee—Hartjens (Apeldoorn), A. J. van Driei (Kuurlo) en R. J. G. Muller (Deventer). Twee vacatures. Secr. Mr. C. E. Stolk (Zaadmarkt 99, te spreken dagel. van 121 uur). Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen. Afdee- Ung Zutphen. President Mr. Dr. W. ridder van Rappardle Secr. Mr. B. G. Wildervanck de Blécourt; Thes. E. 0. U. baron CalkoenMr. J. O. Immink, Mr. J. van der Kun, J. Baron Dames-comitéPres. Mevr. Dijckmeester—v. d. Lek de Clercq; Secr.: Mej. M. L. C. GefkenThes.: Mej. J. E. Wen- smck; Mej. G. J. Gerritsen, Mevr. Baron—Hartevelt, Mevr van Paassenvan der Schoot. Vereeniging tot verzorging van minderjarigen. J. L van Tncht, voorz.; Mej. A. A. Henny, secret.; Mej. I. J. VerLoren van Themaat te Warnsveld, penningm.Th. A. Goddard, H D Zelders, W. ten Bokkel, F. Deurvorst, Mej. A. A. J Stèenhuij- zen, Warnsveld, Mej. T. de Wiljes, J. L. Faber, H. v. Wouden- berg Hamstra. De vereeniging treedt op als voogdes over minderjarigen, die aan het gezag hunner ouders onttrokken zijn. Huurcommissie te Zutphen. Bestuur: Mr. J. B. Sölner voorz. Mr. B. G. Wildervanck de Blécourt, secr. Notariaat. Notarissen: J. A. Beker, Th. A. Goddard Mr. G. M. van Yoorthuijsen en H. Capel. Militie en Landweer. Militie-Commissaris: Luit.-Kolonel D J. van Bosveld Heinsius. Districts-Commandant der Landweer' Majoor Jhr. R. H. S. G. Six. ADRESBOEK YAN ZUTPHEN. 175b Landstormkorps ,,de IJssel". Commandant Luit.-Kolonel D. J. van Bosveld Heinsius; adjudant le luit. A. J. Prinsen; Com mandant der Sectie Zutphen le luit. Mr. J. L. Sölner. Spaarkas Paardenwal. Voorz. J. G. Klaassen. Vice-Voorz. Thesaur. E. J. Hannsen. Secr. E. J. Volkersz. Leden: H. Evekink Jr., W. J. Schillemans, J. Goemans, A„ Weisfeit, H. Niemeijer, Mr. G. M. v. Voorthuijsen, S. J. Meijjes en Dr. E. C. C. v. Lennep. Zitting Zaterdagavond 89 uur. David Evekink's Stichting. 181 Woningen aan den Paarden wal, den Berkelsingel, Tadamasingel, Melatensteeg en Warns- veldsche Weg. Bestuursleden: de leden der Spaarkas. Huurprijs der woningen 1.75, 2.— en 2.50 per week. Bestuur der Protest. Vereeniging van Spijsuitdeeling aan be- hoeftigen. W. H. Schukking, Pres.; A. Velders, Secr.; F. A. J. Pippinghegen, Thes.; G. J. M. Oudenampsen Jr., J. C. Golden- berg, Dr. E. J. W. Holleman, H. G. J. Schillemans en H. Roelofsz. Dezo inrichting deelt gedurende do maanden November, December, Januari, Februari en Maart op werkdagen van lll/a12'uur 's middags aan min vermogenden soep en vaste spijzen uit aan de gaarkeuken (ingang Spiegel straat). De kaartjes kunnen bij den Thesaurier verkregen worden door inschrijvingsbiljetten voor een zeker aantal op vaste dagen; ook kan men, personen aanwijzen die gedurende bovengenoemde maanden voor rekening, van den gever eten ontvangen. Zutphensche Gaarkeuken. Kreynckstraat. Bestuur: W. H. Schukking, Pres.; A. Velders, Secr.; J. G. Goldenberg, Thes.; G. J. M. Oudenampsen Jr., Dr. E. J. W. Holleman, F. A. J. Pippinghegen, H. G. J. Schillemans en H. Roelofsz. Zutphensche Broodfabriek. (N. V. opgericht 1884) Haven straat 35 Zutphen. Directeur: A. B. Dull. Commissarissen: Mr. J. B. Sölner, J. H. Roeters van Lennep, Voorburg en L. Por- theine, Den Haag. Zutphensche Melkinrichting in de Kattenhavenstraat. Direc teur W. H. Haverkorn van RijsewijkCommissaris Mr. J. B. Sölner. Dezo inrichting heeft ten doel verkoop van allo zuivelproducten, ijs en, melk in blik voor export, melkpoeder, en hetgeen verder in het belang van de inrichting moge blijken. Geldersch-Overijselsche Bond van Coöperatieve Zuivelfabrie ken, opgericht 1896, doel het bevorderen van de belangen van de leden (thans 106 Coöp. Zuivelfabrieken). Voorzitter A. H. Zwart te Borculo; Secretaris R. C. Jonkman; Controleur-P ert- ningmeester H. Zondervan; Leeraar-technicus A. Faber.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1920 | | pagina 92