S'&asrrvxsrtxL'i «s& £w$ ^TMSsss.tk S hG' Tie,Tnius ^"ThSS'ï: Stationsw^^g J ^i^ing^j^gp gU jP^n afdeeling, w. db«, fTrTj^'t^W A- J3 Undl: 156 adresboek van zutphen. Hoeksema. Part klerken - H V' v R 1 w n I1.1.ohan en P- Laer, tijd. Inspecteur D B. J' L' van v„?redkaS-00rtVf,de.0ntTan«er (Waterstraat 5) is geopend- dag8 en vSs tlToTl'v3 eDnin2Stf4 Divfde5^' InKenieur,Terifiaateur van het kadaster in de 4e Divisie, (Bewaringen Zutphen, Almelo en Deventerl M V Wal J W H ™Pe'w' ^ummk. J- Zijlstra J.Tm., J. H de stat' M T' I g' W' f D. de Groot, J M Tien stra, M. Lunenburg en A. Timmerman. T e e b e n a a r 's H Burgers, K. de Goede, E. Sluiseman, F. L van Hamont F H Siebenhar, B. J. Lensen, Th. J. Besling en S. G^St^rs bewl^'staLtwTl^den)' Bewafrder :*W Ten bottel" Steemers. Concierge: G. E. Eimers. Registratie en Domeinen. Inspecteur- M tv. m;;„v te i toor Waterstraat 5. Ontvanger H F w M*nheff' kan" Waterstraaf Too+j. gf K Wiersema, kantoor aterstraat 5. Laatstgenoemd kantoor is open alle werkdagen ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 157 van 9 tot 4 Zaterdags van 9 tot 1; voor de Vermogensbelasting eiken werkdag van 10 tot 12 uur met uitzondering van den laat ste n werkdag der maand. Zegelrecht naar het formaat. Klein papier (voor verzoekschriften, volmachten)0.30 Half vel gewoon papier .(voor verdere onderhandsche akten) - 0.50 Gewoon papier (voor'akten van notarissen en andere ambtenaren) - 1. Zegelrecht voor kwitantiën, depositobewijzen, rekening-courant, diplo ma's van lidmaatschap van- en toegangs- en abonnementsbewijzen voor sociëteiten en vereenigingen 0.10 Tot een bedrag van 10.— vrij. Zegelrecht voor schuldbekentenissen, borgtochtakten, akten van belee ning en prolongatie (hiervoor kan plakzegel en formaatzegel worden gebruikt) - 0 30 Zegelrecht voor polissen. Levensverzekering en invaliditeitsverzekering f i. Ziekten- en ongevallenverzekering 0.50 Andere verzekeringen voor één jaar 0.05 per 1000, voor 2 jaar 0.10 per 1000. voor langer of voor onbepaalden tijd 0.15 per 1000, minimum zegel 0.10. MeerdeTo exemplaren en afschriften vast recht van 0.25. Wisselzegel. 0.05 per 100.— berekend over ronde sommen van 100.—, tot 500. daarboven over ronde sommen van 500.—, boven 10.000.— over ronde sommen van 1000.— minimumzegel 0.10. Wissels enz. betaalbaar op zicht, uiterlijk drie dagen, na zicht of uiterlijk 8 dagen na dagteekening, vast recht van 0.10. Huurcontracten van roerende en onroerende goederen 0.10 van iedere f 100.— van den huurprijs plus lasten over den gehëelen huurtijd berekend. Wordt de akte binnen drie maanden na haar dagteekening en binnen een maand na den aanvang der huur ter registratie aangeboden, dan is het dubbel exemplaar vrij van zegel. Zegelrecht van aan- en verkoopnota's van makelaars en commissionairs in effecten, 0.05 van iedere 50.jninimumzegel 0.10. Rijks Waterstaat. Arrondissement Zuiphen van de Directie Gelderland en Overijsel. Arrondissèments-IngenieurJhr. A. G. Beelaerts van Blok land. Ingenieur 2e klasse te Zutphen, Bureel Nieuwstad 85. Techn. ambt.W. ten Bosch, techn. ambt. Ie kl. te Apeldoorn. C. L. Dalebout, techn. ambt. Ie kl. te Doesburg. F. C. den Har- tigh, techn. ambt. 2e kl. te Harderwijk. Ch. J. G. Willems, techn. ambt. 3e kl. te Zutphen. G. Lodder, techn. ambt. 3e kl. te Apeldoorn. J. Rijnsaardt, techn. ambt. 4e kl. te Zutphen.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1920 | | pagina 83