t 5$»> -ïi: w s-;: Sxr Kikbeambte admi- 152 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. Gemeente-Secretarie Afdeeling „Algemeene Zaken"- W rc commies, chef der afdeeling, Mei W D ÏT?' h°°fd' Baptist, hoofdcommieI,The\!^"èr°anf(S| .E^ast™SenL. commies, H. M. B. van Zanten, controleur Mei' G M neCAmfmdee5e2r-klaSSVr H ^-ss^ Merk'. chef der afdeelin£ "p j 'prenck^T' J' B' .e' Beerta> commies, Hie A f d «Tl "®Dck> adj.-commies 2e kl. beidswet, Nederlanderschap K^M^HoufaT'1'1' Hinderwet- Al" afdeeling, G. J. Waanders, klerk °0mmieS' chef d" wijknmester,^6 A.n|ijeB huir°ktek J' GimberS' algemeen Concierge bode: G. A. Martinus. - Bode: G Stam our. Bure^ Mu!tXOPzXnlleoWrW-genpVan 9 tot des nam. 2 Lange wet, enz., ingang 's-Gra'mlnl w Stand, Financiën, Drank twee kostelooze huwelijksTOltzekki™ op® "and ag nam' ha" dagen f 5.-, op andere dlgen ïo T, P 6r6 Ten VM die Gemeente-Ontvanger: Jhr.-H. A. Ooenen. ®eopend aue 9-2 uur, ingang Lange Hofftraat no 2 8605 VM leu°rTt 3). Contro- üfrimteur^^meentewerken^BouT 'en WonTn^öezicht Plant- TpSeT J,gAem7Be,graafplaatS: Ir- H- W- DotaT-l! h d' Sk'niTo F H^Mensink tijdelijke opzichte^ duaT** 'vat tasïïSfop" iS^fTV opzichter: G van de Vijver; ambtenaar: J. Wakkerman"' te?ï Eerint GemoentelanderijenD. A. Bos; opzich- Kade- en HavenmeesterS. van der Zee; le waagmeester- J Abends waagmeesterN. Schaap; vïschafsW L J Arendsen; omroeper en aanplakker: H. van Assendorp; klokkt ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 15& nist: Ferd. Engelsma; avondklokluiderJ. Nieuwburg; ge meente-veearts. tevens keurmeester van vleesch en visch: S. Heimans; marktmeester: S. van der Zee. Israëlitische Begraafplaats buiten de voorin. Spittaalpoort. Opzichter en doodgraver S. de Jong. Algemeene Begraafplaats, verdeeld in 4 klassen en een afz. R. K. begraafplaats. Opzichter en doodgraver W. Hartemink voor de Algem. en B. L. Kattenbeld voor de R. K. begraafplaats. Op verzoek van eigenaren neemt de gemeente ledige graven terug tegen betaling van de helft van de som, die daarvoor bij uitgifte aan de gemeente is betaald. Voor het terugnemen van ledige graven indertijd aan particulieren toebedeeld wordt be taald, voor graven in de le klasse een som van 25.voor die in de 2e klasse 10. Voor de verkrijging van het uitsluitend recht om voor den tijd van 20 jaren lijken in een bepaald graf te doen begraven,, is verschuldigd a. een recht van 40.— voor een graf in de le klasse en een recht van 25.— voor een graf in de 2e klasse, waarin minder dan 4 lijken kunnen worden begraven; b. een recht van 60.voor een graf in de le klasse en een recht van 37.50 voor een graf in de 2e klasse, waarin 4 of meer lijken kunnen worden begraven. Voor de verkrijging van het uitsluitend recht om voor onbe- paalden tijd lijken in een bepaald graf te doen begraven, is- verschuldigd a. een recht van 75.— voor een graf in de le klasse en een recht van 50.voor een graf in de 2e klasse, waarin minder dan 4 lijken kunnen worden begraven; b. een recht van f 100.voor een graf in de le klasse en een recht van 75.— voor een graf in de 2e klasse, waarin 4 of meer lijken kunnen worden begraven. Voor de overboeking van bovenbedoelde rechten wordt, tenzij in het geval de nieuwe eigenaar den overledene in de rechte linie bestaat, 3.betaald. Voor het recht om een lijk te begraven in een graf waarop niet een der bovengenoemde rechten is verkregen, is verschul digd in de le klasse een recht van 15.—, in de 2e klasse een recht van 8. Het overige begrafenisrecht bedraagt voor een lijk van een volwassen persoon, met inbegrip van het openen en sluiten van het graf en de doodbaar: le kl. 22.2e kl. 11.3e kl f 3.—, 4e kl. f 0.40. Voor het begraven van een lijk van een persoon beneden de-

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1920 | | pagina 81