Opgave van verschillende Besturen. 150 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. ^heStted"ejStd™yreent «»- den IJssel benoorden de IJsselhnio- T '?Sd c*oor *^e as van den Stationsweg, Stationsplein R n door de as van Oosten door de as van de Turfstf» xr* SP°°rstraat, ten Noord-Oosten door den s^oorwet van °Ve™*' t8n eVe;ieri0tfaandeSrensder|emeente- DeV6nter vat het deerd"fgiSteS"ÏgêndaltBr0hderenkerkPlein)' om" stationsweg, StationspS, "„3S f V"n de" straat. Korte Hofstraat, GroenmaSt M» &ï?>or8traat. T«f- rivier de Berkel, en de as van de? Tl' farse,hPol>rtstraat, de 8e stemdistriet (school Lombards'teegi ™lde° d® sP°orbrug; gemeente liggende tusschen dp no omvat het deel der Tnrfstraat, fijke^hage Haaenoo toi t KJ°rte Hofstraat, Paardenwal Binnengracht «„J Da-«d Evekinkstraat, Zaadmarkt én HoutmS?; B°rnWe8traat. Pelikaanstraat, 9e Stemdistriet (bewaarschool Hoven) hetw»lt dee! der gemeente ten Noorden begrensd dS? A °mVat van Zutphen naar Arnhem, ten Oosfen lan™ d spoorweg IJssel bezuiden de IJsselbrug en verder tot aan Van u™ gemeente; emer tot aan de grens der 10e Stemdistriet (school F Hoven» j. l meente ten Oosten begrensd door de' af j iT der ge~ noorden de IJsselbrug ten Zuiden van den IJssel be- Phen naar Arnhem en''verder tot aanT VM Zut" veraer tot aan de grens der gemeente. ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 151 Voor zoover deze op Zutphen betrekking heeft. Bevolking der Gemeente Zutphen op 1 Januari 1919 18659 zielen, waaronder 157 militairen en 603 bewoners van het O en N. Gasthuis. Mannen 8918, vrouwen 9741. Van de wettige bevolking, verdeeld naar de verschillende godsdienstige gezindten, behoorden 1 Januari 1919 tot de Her vormden 12986. Waalsch Hervormden 47. Evang. Lutherschen 368. Hersteld Lutherschen 29. Doopsgezinden 188. Remonstran ten 66. Gereformeerden 626. Roomsch Katholieken 3200. Nederd. Israëlieten 477. Chr. Gereformeerden 98. Portug. 0. Presbyte- riaansch 1. Anglikaansch 1. Oud Roomsch 1. Tot geen der ge noemde gezindten behoorende 571. Kiezers voor den Ge meenteraad in 1918: 4049. Voor de Tweede Kamer der Staten- Generaal 4296 en voor de Provinciale Staten 4136. Kiezers voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken 456. Gemeentebestuur: Burgemeester: Mr. J. Dijckmeester. Wet houders D. Molenaar en M. J. Mulders. Leden van den Raad: F. C. Gies, J. Groeneveld, C. Hartman, Jhr. mr. B. de Jonge, Th. J. H. Kling, H. Koerselman, H. Koordeman, G. W. van Laar, J. Memelink, D. Molenaar, W. Mulder, M. J. Mulders, D. O. Norel, J. A. Paap, A. Stijntjes, B. J. Tiedink en R. van der Weerdt. De geheele Raad treedt in 1923 af. Secretaris: J. Ruibing. Ontvanger: Jhr. H. A. Coenen. Amb tenaren van den Burgerlijken Stand: D. Molenaar, Mr. J. B. Sölner, J. G. Klaassen, Th. J. van Dam, Mr. J. H. de Vries, K. M. Houtaar en J. B. G. Beerta. Vaste Raadscommissiën voor de Gasfabriek en Waterleiding: D. Molenaar, Voorz., F. C. Gies, H. Koerselman, H. Koordeman en J. A. Paap; voor de Gemeentereiniging: D. Molenaar, Voorz., 0. Hart man, B. J. Tiedink, W. Mulder en 1 vacature; voor de Financiëele Commissie: Mr. J. Dijckmeester, Voorz., J. Groeneveld, F. C. Gies, A. Stijntjes en D. O. Norel; voor de Landerijen: M. J. Mulders, Voorz., R. van der Weerdt, D. O. Norel, Jhr. mr. B. de Jonge en J. Memelink. Commissie voor de Strafverordeningen: Mr. J. Dijckmeester, Voorz., M. J. Mulders, G. W. van Laar, Jhr. mr. B. de Jonge, en H. Koordeman.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1920 | | pagina 80