198 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. Vereeniging Proeftuin voor Zutphen e. o. te Zutphen. Raad van Toezicht: S. A. K. Baron van Nagell te Warnsveld, Voorz. A. G. Biemond, Secr. Mej. A. D. J. VerLoren van Themaat te Warnsveld, H. Swaving te Warnsveld, Bestuur: R. Wigman, Voorz.; M. G. A. Lijsen, J. W. Willemsen te Eefde, E. Meppelink en H. D. Zelders; J. H. Hietink, Secr.-Penningm. Doel: Zonder in ecnig opzicht handelsonderneming te zijn uitsluitend het bevor deren van den tuinbouw en wel door: le. het vervroegen van groenten en vruchten onder glas. 2e. het telen van gewassen voor deze streken en grondsoorten geschikt. 3e. het nemen van bemestingsproeven. 4e. het onderzoeken welke soorten van vruchtboomen in deze streken het best gedijen met hunne behandeling. 5e. het verstrekken van zaden, stekken en enthout enz. aan de leden en donateurs. 6e. te bevorderen wat verder op den weg der Vereeniging ligt en in nauw verband staat met den Tuinbouw. Zutphen's Landbouwers Veefonds ,,De onderlinge hulp". Bestuur voor Zutphen: G. J. Scholten A.Hzn, E. Bannink, A. van Engelen, Penningm. W. T. Hendriks, H. Boom, B. Schol ten. Voor de Hoven: G. Ockers, H. Schoolderman, P. Lammers, G. J. Klaassen en E. J. Klaassen. Nieuwe deelnemers betalen 3 pet. van do geschatte waarde der koeien, terwijl tevens van 5—7'/i cent van elke 100.— der geschatte waarde per week wordt bijgedragen. Bij sterfgeval wordt de gehoele geschatte waarde vergoed. Het vee wordt door het bestuur gekeurd, en 20 pet. beneden de waarde aangenomen. De administratie van elke nieuwe koe of kalf kost 0.25, het taxeeren en het opbranden geschiedt kosteloos. De gecontribueerde gelden worden alle maanden in do Spaarbank belegd. Gemeentelijke Gasfabriek en Gemeentelijke Waterleiding. Directeur: J. H. A. Albrecht. Hoofdopzichter: C. A. M. Wol- ters. BoekhouderA. L. Grotenhuis. Het kantoor is geopend alle werkdagen van des voormiddags 9 tot des namiddags 5 uur. Zaterdags van 91 uur. Vereeniging van IJsverbruikers. Bestuur: Voorz.; J. W. Bichelmeijer, Secr.; D. J. A. Binnendijk, Pen ningm. A. E. Meerstadt en S. Klerk, bestuursleden. Do vereeniging stelt zich ten doel haren leden op de moest goedkoope wijze ijs te verschaffen voor het bedrijf. Eischen toetreding: 10.entréegeld en 1.contributie per jaar. Secretariaat: Schupstoel 7. ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 199 Coöperatieve Glasverzekering Samenwerking", opgericht bij acte van 22 Oct. 1919. Bestuur: G. J. Looman, Voorz. J. W. de Groote, Secr. J. F. Hartman, Penningm.I. Windmuller, H. W. Kwant. H. Voerknecht en R. Pitlo, bestuursleden. Techn. adviseur: M. Evers. Doel: Zij stelt zich ten doel do belangen harer leden te bevorderen, door dezo op do minst kostbare wijze to vrijwaren tegen schaden veroorzaakt door het breken of scheuren van spiegelruiten, spiegels (niet in woonkamers gebruikt wordende), glazen en marmerglazen, naam- en reclameborden (een en ander ook geëtst, geslepen, gebogen of in metaal gevat), alsmede z.g. dubbeldikke glazen. Het risico van oorlogs- en oproermolest is uitgesloten, tenzij dit risico kan worden herverzekerd. Nederlandsche Heide-Maatschappij. Afdeeling Zutphen. Voorz. S. A. K. baron Van Nagell; Secr.-Penningm. Mr. M. Rom Colt- hoffS. J. Meyjes, H. Capel en Mr. Dr. L. Bosch ridder van Rosenthal. Waterschap van de Berkel. Watergraaf: Jhr. Mr. Dr. J. P. Hooft Graafland; Secr.-Penningm.: A. Staring. Afd. Beneden-Berkel. Hoofdgeërfden: E. Franken, Voorz.; G. J. Kok en E. C. K. Völcker; J. G. ten Zeldam, Secr.-Penningm. Tramweg-Maatschappij Zutphen Emmerik. F. M. Loep, Direc teur; C. W. Vrijland, Hoog-Keppel, Voorz.; Comm.: H. Beker, Steenderen, M. R. F. Bloemers, Doetinchem, Mr. H. T. de Boer, Deventer, Mr. W. H. E. Baron v. d. Borch van Verwolde, Eefde, J. B. Helmich, Baak, Max Ostermaijer, Emmerik, Dr. H. Lan gen, Emmerik, Mr. M. Rom Colthoff, Zutphen. Tramweg-Maatschappij ,,de Graafschap" Zutphen. Directeur: P. v. d. Velde. Commissarissen: B. J. Haitsma Muiier, Zutphen. Voorz.: S. A. K. Baron van Nagell, Warnsveld; D. Ouweleen, Hengelo (G.B. F. W. baron van Westerholt van Hackfort, Vorden; J. M. Koning, Hengelo (G.). Nederlandsch Mettray. Afd. Zutphen. Pres. C. Storm Buysing; Secr. en Thes. Mr. W. J. L. Umbgrove. Leden: E. C. U. Baron Calkoen Contributie 5.voor een lid, 3.65 voor een begunstiger. Getal leden 26 en 1 begunstiger. Sub-Commissie voor de Kweekschool voor de Zeevaart te Leiden. Pres. en Thes.: C. C. Brünings; Secr.: Mr. M. Rom Colthoff. Ned. Spoorwegen Zutphen. Stationschef J. A. Vermaas. Onder-Stationschef le kl. S. D. Feenstra; id. 2e kl. M. C. Weijsters. Chef-Commies: C. v. Ingen en P. Philippo. le Stat.-

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1920 | | pagina 104