194 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. De grondslag der vereeniging is de Heilige Schrift, toegelicht door de Belijdenisschriften der Nederl. Herv. Kerk. Het doel der vereeniging is, de behartiging van de geestelijke belangen der Nederl. Herv. Gemeente van Zutphen, voor zoover daarin niet wordt voor zien, overeenkomstig den grondslag der vereeniging. Als predikant der vereeniging is benoemd: Ds. P. M. de Jong, Ned. Herv. Predikant. Ned. Vereeniging tot bevordering der Zondagsrust. Afdeeling Zutphen. R. H. Drijber, Voorz. en Secr.W. Kerkmeijer G.Jzn., Penningm.Dr. J. Oudenampsen. Zutphensch Tooneel, goedgek. bij Kon. besl. van 19 Juni 1909. Bestuur: J. Scholten, Voorz.; H. J. Tamboer, Secr.; Penningmeester. Doela. het bevorderen der Nederlandsche Taal b. veredeling van het volksvermaak; c. ondersteuning te verleenen waar zulks noodig blijkt; d. do belangen harer leden in het maatschappelijk leven te behartigen met bepaalde uitsluiting van alle politieke en godsdienstige belangen. G-ustaaf Adolf-Vereeniging. Afdeeling Zutphen. Pres. S. J. MeyjesSecr. E. C. U. baron CalkoenPenningm. W. Kerk meijer. Contributie 1. De Nederlandsche Gustaaf-Adolf-Vereeniging, gevestigd te Leiden, stelt zich ten doel Protestanten, dio te midden van een Roomsche omgeving, wegens gebrek aan voldoende hulpmiddelen voor hun kerkelijk leven, gevaar loopen voor het Protestantisme verloren te gaan, daarvoor te bewaren. Nederlandsche Protestantenbond. Afdeeling Zutphen. Bestuur: B. v. Eldik, Voorz.; H. J. Smith, Vice-Voorz. Mevr. Kruys Voorberge, Penningm.; Ds. J. L. Faber, A. G. Kerkmeijer, J. M. Ubbens; Ds. B. H. d'Auzon, Secr. De afd. telt pl.m. 160 leden en geeft 's winters 3 of meer lezingen. Zij heeft een Zondags school met pl.m. 150 kinderen; 14 dames belasten zich met het onderwijs. Mevr. Hollemanv. Iterson, Secr.-Penningm. Ook bezit zij een bibliotheek. Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging Tesselschade. Afdeeling Zutphen. Bestuur: Mevr. de Josselin de Jongvan Loghem, Voorz. Mevr. de VriesEindhoven, Secr. Mevr. von WeiierKraijenhoff; Mevr. UmbgroveRingeling, Mevr. van Hanswijk PenninkHouck, en Mevr. Goddardv. d. Wijck, Penningm eesteresse. Het doel der Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging „Tesselschade" is: verbetering van hot lot der onvermogende beschaafde vrouw door haar te steunen in hare pogingen om in eigen onderhoud te voorzien. ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 195 Zij tracht dit doel te bereiken. Ie. door haar den weg to wijzen tot het verkrijgen van opleiding voor •een vak 2e. door haar te helpen in het vinden van een werkkring; 3o door haar, zoo noodig, eene geldelijke tegemoetkoming te verschaffen tot het ontwikkelen harer talenten; 4e. door de vruchten van haren arbeid in den handel te brengen; 5e. voorts door alle wettige middelen, dio aan het doel der Vereeniging beantwoorden enz. enz. Minimum contributie 's jaars 1.50. Nederlandsche Bond voor Ziekenverpleging, afd. Zutphen en Omstreken, telt 180 leden. Dr. J. van der Hoeven, Voorz., Eefde; Dr. E. J. W. Holleman, onder-Voorz.Zutphen; Dr. A. J. M. Ie Nobel, Secr. Mej. E. VerLoren van Themaat, Penningm.Zr. G. Bouman. Vereeniging voor Volkerenbond en Vrede, afd. Zutphen. Mr. J. Dijckmeester, Eere-Voorz. J. Kruys Voorberge, Voorz.; Secr. Mevr. Jhr. W. K. von Weiier, PenningmeesteresseD. J. A. Binnendijk, N. Th. Dekker, Ds. P. M. de Jong, H. Mulderije, M. J. Mulders en J. L. van Tricht. Zutphensche Wijkverpleging Hermine". Bestuur: Mej. J. F. W. van Hasselt, Pres.Mevr. M. L. SiemensGroeneboom, Secr.D. O. Norel, Penningm.Mej. J. E. Wensinck, 2e Pen ningm. Zuster G. J. J. Bouman; Mevr. Zimmerman—Bar.esse van Rhemen en Dr. W. Mulder, adv. Geneesheer. Huisverzorging. Bestuur: Dr. M. J. de Haas, voorz. Mevr. C. de Visser, secr.Mej. E. P. Snethlage, penn. Mevr. J. Dekker Kuijtert, Mevr. A. BruinsOort. Wijkdames: Wijk A: Mevr. Ubbens, mej. Müller. Wijk B: mevr. Hasselo, mevr. Mulder— Miiller. Wijk C: mevr. Fiévez, mevr. LijsenPos. Wijk U I: mevr. MartensItz, mevr. BosHage. Wijk D Ib: mevr. Spier Hartog, mevr. Colthoff—Ort. Wijk D IImevr. Kamp, mevr. Bosman—Tigler Wybrandi. Wijk E: mevr. De Haas, mevr. Dek kerKuijtert. Wijk F: mej. H. Reesink, mevr. BruinsOort. Doel: do zieke huisvrouw door geschikte hulp te vervangen. Belang hebbenden behooren zich met een bewijs van den geneesheer te wenden tot do secretaresse. Kwartgulden-Vereeniging voor Heide-ontginning. Kring Comité Zutphen. Mevr. SchukkingDommers, mevr. Rom ColthoffOrt, mevr. Hollemanvan Iterson en mej. T. de Wiljes. Nederl. Zendelinggenootschap. Afd. Zutphen. Pres. Ds. J. Hen zei; secr.-penn. Ds. R. H. Drijber. Leden: W. Kerkmeijer G.Jz., Ds. d'Auzon, Ds. v. Paassen en mej. R. Wolters.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1920 | | pagina 102