192 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. J. L. Spier, Dr. D. Bruins, Dr. K. O. Meinsma, H. Roelofsz, S. J. Meyjes, Mr. J. L. A. Stolk, Secretaris. Districts-Commissie van het fonds ter aanmoediging en onder steuning van den Gew. Dienst. Pres.Mr. W. J. L. Umbgrove. Vice-Pres.C. C. Brünings. Secr. en Thes.F. A. J. Pippenghe- gen. Leden: Mr. J. B. Sölner, Mr. M. Rom Colthoff, B. E. On derwater van Brandwijk, N. A. C. v. Hanswijk Pennink, H. G. J. Swaving (Warnsveld), en Mr. C. E. Stolk. Nederl. Roode Kruis, afd. Zutphen. Voorz.Dr. J. v. d. Hoe ven; Secr.: Mr. J. H. KetjenPenningm. J. P. W. van Elk. Koninkl. Nederl. Bond van Oud-Onderofficieren van Land- en Zeemacht. Afdeeling Zutphen en Omstreken. Bestuur: Voorz., J. F. Poestkokeonder-Voorz. en Secr., M. J. A. Renken; Pen ningm., L. Altena; Comm. J. N ij man en H. J. van Dorst. Cor respondent „Orgaan" M. J. A. Renken. Vaandeldrager J. C. L. Spee. Dezo vereeniging stelt zich ten doel: a. toewijding aan Vorstin en vaderland; b. behartiging van do stoffelijke belangen harer leden in het maatschappe lijk leven, met bepaaldo uitsluiting van alle politieke en godsdienstige belangen. Do contributie bedraagt: voor beschermers 50.in eens of 10.— per jaar; voor leden 8.— per jaar met 1— entrée, zij zijn daardoor tevens lid van het ondersteuningsfonds en lezer van 't orgaan; voor mil.donateurs 1.50 per jaar en voor burger-donateurs 3.tot 10.per jaar. Afdeeling Schietvereeniging„Koningin Wilhelmina", onder het beheer van het afdeelingsbestuur. Do schietoefeningen zullen gehouden worden van 1 April tot 1 October aan het Fort „de Poll", des Zondags van 's morgens 9 tot 12 uur en van 3—6 uur om den anderen Zondag, terwijl de winteroefeningen zullen gehouden worden <les Woensdagsavonds van 8 tot 10 uur in do bovenzaal van Café Groote. Leden en Donateurs der afdeeling kunnen zonder verhooging van contri butie aan deze oefeningen deelnemen. Bond van Oud Militairen van Land- en Zeemacht, opgericht 14 October 1896. Bestuur: Jhr. F. A. Coenen, Eere-Voorz.J. H. Meulenbroek, Voorz.; P. Soeteman, Secr.; A. Huisman, Penningm.; R. Wonnink en J. Stapel, Commissarissen. De leden worden bij ziekte uit het fonds ondersteund. Zij stelt zich ten doel: a. do liefde voor Vorstin en Vaderland hoog te houden; b. de belangen zijner leden te behartigen; c. do kameraadschap te bevorderen. ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 193 Voetbal-Vereeniging ,,Be Quick" Bestuur; J. J. Visser, 1ste Voorz.; D. H. Jordaan, 2e Voorz.; W. A. M. Norp, Kuiperstraat 21, 1ste Secr.; 2e Secr.; Eug. Willems, Rozen hoflaan 44, Penningm.; F. Fangman en M. Ubbens, Comm. Do jaarlijkscho contributio voor werkende leden bedraagt 5.voor seniores (boven 17 jaar) en 3.— voor juniores (beneden 17 jaar) en buiten leden. Voor begunstigende leden bedraagt do jaarlijksche donatie voor heeren minstens 5.en voor dames minstens 2.50. Begunstigende leden hebben vrijen toegang tot de tribune. Het vereenigingsjaar loopt van Augustus tot Augustus. Het wedstrijdterrein is gelegen aan den Marschweg, 5 minuten gaans voorbij do gasfabriek. Bijbelgenootschap. Afdeeling Zutphen. Voorz.Dr. v. d. Beke Callenfels; Secr.-Biblioth. J. F. Langenberg; Penningm. W. Kerkmeijer; Ds. van Paassen en Jhr. Mr. J. H. J. C. Martens van Sevenhoven. Onderafdeelingen te Almen, Gorssel, Lochem, Vorden, Warnsveld en Wichmond. Evangelische Vereeniging. Eere-Voorz.: Ds. R. H. Drijber; Voorz.; Ds. J. Henzei; Secr.: J. Kreukniet; Penningm.: H. Kuiper. Leden; J. H. Bartels en A. Dieperink. Doel der Vereeniging is de evangelische richting te handhaven en aan te bevelen door vergaderingen, lectuur, bibliotheek enz. Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden te Zutphen. Afdeeling Zutphen. Goedgekeurd bij Kon. besluit van 6 Oct. 1913 No. 54 (Staatsblad 6 Nov. 1913 No. 260). Voorz. Ds. J. L. Faber; Secr. F. W. Horsting; Penningm. W. F. E. Brouwer. Vereeniging Christelijk Hulpbetoon. Afdeeling Zutphen. Pres. Ds. S. J. Dekker; Secr. en Penningm. Ds. R. H. Drijber. Leden S. J. Meyjes, Ds. J. Henzei, W. Kerkmeijer G.Jzn., J. M. Ubbens. Contributie 1. Nederlandsch Tooneelverbond, afd. Zutphen en Omstreken. Bestuur: D. Molenaar, Voorz.: H. G. J. Schillemans, Secr.- Penningm.G. L. Maaldrink, Vice-Voorz.I. Spier en D. J. Wöhrmann. Dezo afdeeling stelt zich ten doel het organiseeren van goede Tooneelvoor stellingen to Zutphen en datgeno to bevorderen, wat tot een veraangenaming van liet Schouwburgbezoek kan bijdragen. Do contributie bedraagt 5.—. Vereeniging voor Evangelisatie te Zutphen. Voorz. Ds. P. M. de Jong; Vice-Voorz. J. Baron; le Secr. H. v. Zeben Dzn.2e Secr. J. Baron; le Penningm. W. Kerkmeijer Hzn. 2e Pen ningm. J. G. Addink. Overige bestuursleden: J. W. ten Broeke, H. E. Wiersema, Joh. Kreijenbroek, B. W. Roelofs, J. C. D. Visser, G. L. Willemsen. Ds. J. van Paassen, adviseerend bestuurslid. 1920 13

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1920 | | pagina 101