190 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. jarige cursus voor Handelsonderwijs met daaraan verbonden éénjarigen Voor bereidenden cursus. Directeur: A. Weisfelt. Leeraren: C. Kamp, J. W. Mensink, R. Schouten. Vakken van onderwijs: Lezen, Stellen en Correspondentie. Aardrijkskunde, Rekenen, Handelsrekenen, Boekhouden, Algemeene Handelskennis en Han delsrecht. Voorts een cursus in de Engelsche Taal en Handelscorr., leeraar K. Koiter, in de Duitsche Taal en Handelscorr., leeraar J. C. Lindeman, in do Fran- sche Taal en Handelscorr., in de Stenografie en het Machineschrijven. Het schoolgeld bedraagt in den Voorbereidenden cursus per leerling 10. en in den eigenlijken Handelscursus per jaar en per cursus f 15. Voor iedere taal (of Stenographic en Machineschrijven) 5.extra voor do leerlingen van den Handelscursus15.voor anderen. Minvermogenden kunnen voor de helft en onvermogenden voor niets toegelaten worden. De lessen worden gegeven van 15 Januari tot 1 Juli, en van 15 September tot 15 December 's avonds van 5'/j9 uur in het Gymnasium. Ned. Bond van Gemeenteambtenaren. Afd. Zutphen en Om streken. T. G. Donner, Voorz.: J. P. J. v. Wijk, Secr.M. Kooi, Penningm., allen te Zutphen. De Zutphensche Spekslagersvereeniging, goedgekeurd bij Kon. besluit, d.d. 24 Januari 1895 No. 1, afdeeling van den Nederl. Slagershond. A. E. Meerstadt, Voorz. D. A. van Brug gen, Vice-Voorz.G. J. Klaassen, Penningm.; H. H. Bennink, Secretaris. Vereeniging Eendracht". Afdeeling Zutphen van den Nederl. Barbiers- en Kappersbond, goedgek. bij Kon. besluit van 10 Juni 1909. Bestuur: J. G. Smit, Voorz.; J. v. Schoten, Secr.; A. W. H. van Bruggen, Penningm. G. J. Bettinck, 2e Secr. A. Bui tenhek, waarn. bestuurslid. BusmeestersA. Buitenhek en H. van Bruggen. De Bond is gevestigd te Amsterdam en telt 1C00 leden, heeft neringver zekering, ziekenfonds, sanatoriumfonds, vakschool, plaatsbureau voor be dienden en patroons benevens een orgaan, dat maandelijks verschijnt. Nederlandsche Bond voor Post-, Telegraaf en Telefoonbeamb ten ,,De Post". Afd. Zutphen. Bestuur: L. B. Beunk, le Voorz.; G. H. Lebbink, 2e Voorz.; H. F. Dommerholt, le Secr.; Mej. E. M. Snoek, 2e Secretaresse; A. J. Zwiers, le Penningm.; Mej. M. Gimberg, 2e Penningm.esseJ. Meijer, Algem. Bestuurslid; J. Rietman, Comm. van orde, te Warnsveld. H. Emsbroek, Ziekenbezoeker. Aan de vereeniging is verbonden een verzekering tot verleenen van steun bij overlijden „Stuiversfonds". Correspondent: A. J. Zwiers, Tadamasingel 31, Zutphen. ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 191 Nederl. Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel, afdee ling Zutphen. Bestuur: Voorz., R. v. d. Weerdt; Secr., H. L. Legeer; Penningm., A. R. BronkhorstG. Koning, 2e Voorz.; P. v. d. Horst, 2e Secr. D. ter Wogt, Alg. Sec. Bond van Ned. Werklieden in Openb. Diensten en Bedrijven. Goedgek. bij Kon. besluit van 12 Jan. 1915. Staatsbl. No. 29. Bestuur: L. J. Harmsen, Voorz.; G. Kooreman, Secr.; H. Schepping, Penningm. Zutphensche Bestuurdersbond. J. Scherpenhuizen, Voorz. A. Stijntjes, Secr.; J. v. Dongeren, 2e Secr.; J. H. Coenders, Pen ningmeester; L. J. Harmsen, E. Piepers en B. Vos, bestuursl. Bond voor Staatspensionneering. Afdeeling Zutphen. Bestuur: J. H. Hietink, Voorz.; W. Olree, Secret.-Penningm.W. Paal man, Vice-Secret. H. A. Ezerman en R. Renssen. Deze afd. telt thans circa 60 leden. De Bond voor Staatspensionneering beoogt het tot stand komen eener Wet, waarbij aan alle Nederlanders (zoo vrouwen als mannen), op een nader bij bedoelde Wet aan to geven leeftijd, recht wordt toegekend op een gelijk Staatspensioen, zonder voorafgaande premiebetaling, do kosten te vinden uit bestaande of nog to heffen belastingen. De contributie bedraagt minstens 0.75 per jaar, waarvoor men geregeld de door den Bond uit te geven getuigschriften ontvangt o.a. de „Nederland sche Penioenpartij", die maandelijks verschijnt. Kindervoeding. G. Massink, Voorz. Ds. R. H. Drijber, Pen ningm. J. M. Ubbens, Secr.Mejonkvr. E. M. C. C. Storm van 's-Gravenzande, W. H. Haverkorn van Rijsewijk, G. J. Kobus, en A K. Klaren. Vereen. Ziekenvoeding. Het bestuur bestaat uit de dames: D. M. BruinsOort, Pres.C. J. v. Paassen—v. d. Schoot, Vice- Pres. Zr. C. H. C. Tack, Secretaresse; M. C. BaronHartevelt, 2e Secr.; M. L. SiemensGroeneboom. Penningm.; H. J. Rom ColthoffOrt, 2e Penningm.; A. T. de Jongde Jong; G. Hen zeiCoops. De Commissie van Bijstand bestaat uit de dames: P. J. J. FiévezScheeren, C. MallinckrodtHartog, A. L. Nijburg Isaac, J. Roelofszvan der Chijs, G. v. d. Spek—Verzijl, B. C. Tjeenk Willink, B. H. WiersmaOkken, A. M. Ybes— van der Chijs. Plaatselijke Watersnood Commissie. C. C. Brünings, G. Lijsen, H. Roelofsz. Commissie voor de restauratie der St. Walburgskerk te Zut phenvertegenwoordiger der Regeering; C. Storm Buijsing, Voorz. en Penningm.; C. C. Brünings, H. M. Werner,

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1920 | | pagina 100