182 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. besluit, d.d. 24 Januari 1895 No. 1. Afdeeling van den Nederl. Slagershond. A. E. Meerstadt, Voorz.D. A. van Bruggen, Vice Voorz.; G. J. Klaassen, Penningm.H. H. Bennink, Secretaris. Vereeniglng „Eendracht". Afdeeling Zutphen van den Nederl. Barbiers- en Kappersbond, goedgek. bij Kon. besluit van 10 Juni 1909. Bestuur: G. J. Smit Voorz., J. ter Schegget Secr., A. W. H. van Bruggen Penningm., J. van Schoten 2e Secr., A. Buitenhek waarn. bestuurslid. Busmeesters J. Koenen, A. Buitenhek en H. van Bruggen. De Bond is gevestigd te Amsterdam en telt 1600 leden, heeft neringver zekering, ziekenfonds, sanatoriumfonds, vakschool, plaatsbureau voor bedienden en patroons benevens een orgaan, dat maandelijks verschijnt. Nederlandsche Bond voor Post-, Telegraaf- en Telefoonbeambten ,.De Post". Afd. Zutphen. Bestuur: W. Beun, Voorzitter, te Voorst;Secr.; C. L. Winkler, 2e Secr.; A. J. Zwiers, Penningm., te ZutphenM. J. Groot Wassink, Comm. van Orde, te Brummen H. Emsbroek, Comm. van Toezicht Comm. van Ziekenbezoek E. Piepers en G. J. Harmsen, te Zutphen. Contributie voor de leden bedraagt f 1,15 p. kwar taal, inbegrepen geldelijke uitkeering bij overlijden en abon nement Posthoorn. De afdeeling telt 61 leden en 70 dona- teurs(trices). Nederl. Vereeniglng van Spoor- en Tramwegpersoneel, afdeeling Zutphen. Bestuur: Voorzitter R. v. d. Weerdt, Secretaris J. A. Paap, Penningm. A. R. Bronkhorst, J. Dekker 2e Voorz.; H. L. Legeer 2e Secr., J. M. Frantzen 2e Penningm., C. Hart man Alg. Sec. Algemeen Ned. Werklieden Verbond, afd. Zutphen. Bestuur: F. Perdok Voorzitter; H. Tesink Secr.-wnd. Penningm. Afd. Ziekenfonds H. Roskam le Boekhouder. Bond van Ned. Werklieden in Openb. Diensten en Bedrijven. Goedgek. bij Kon. besluit van 12 Jan. 1915. Staatsbl. no. 29. Bestuur: L. J. Harmsen Vooiz.G. Kooreman Secr.; H. Schepping Penningm. Zutphen8che Bestuurdersbond. J. A. Paap, Voorz.A. Stijn- tjes, Secr.G. W. van Laar, 2e Secr.J. W. Schiermeijer, Penningm.L. J. Harmsen, E. Piepers en W. G. F. Frinking bestuursl. Chr. Nat. Werkmansbond, afd. Zutphen, onder de zinspreuk „De Heer is onze Banier". Voorz. F. Hartsuiker; 2e Voorz. Joh. Scholten; Secr. D. Schoenmaker; 2e Secr. J. W. Trelker; Penningm. H. G. A. Hanekamp; 2e Penningm. A. Langen- ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 183 berg; Bestuursleden: D. Kappert Sr., A. Duistermaat en R. H. Jansen. Aan deze afd. is verbonden een ziekenfonds, dat is aangesloten bij den bond, gev. te Rotterdam, elk lid betaalt 2 cent per gulden. Van den Bond gaat uit een algemeen begrafenisfonds, welke winsten vloeien in een weduwenfouds. Bond voor Staatspensionneering. Afdeeling Zutphen. Bestuur: J. H. Hietink, Voorz.; W. Olree, Secret.-Penningm.W. Paal man, Vice-Secret.H. A. Ezerman en R. Renssen. Deze afd. telt thans circa 60 leden. De Bond voor Staatspensionneering beoogt het tot stand komen eener Wet, waarbij aan alle Nederlanders (zoo vrouwen als mannen), op een nader b(j bedoelde Wet aan te geven leeftijd, recht wordt toegekend op een gelijk Siaatspensioen, zonder voorafgaande premiebetaling, de kostgu te vinden uit bestaande of nog te heffen belastingen. De contributie bedraagt minstens f 0,75 per jaar, waarvoor men geregeld de door den Bond uit I© geven getuigschriften ontvangt o a. de „Neder landsche Pensioenpartij", die maandelijks verschijnt. Kindervoeding, G Massink, Voorz.; R. H. Drijber, Penningm. J. M. Ubbens, Secr.W. H. Haverkorn van Rijsewijk, J. A. Poppe en G. J. Kobus. Vereen. Ziekenvoeding. Het bestuur bestaat uit de dames: D. M. Bruins—Ooi t, Pres.C. J. v. Paassenv. d. Schoot, Vice-pres.Zr. C. H. C. Tack, SecretaresseM. C. Baron Hartevelt, 2e Secr.; M. L. SiemensGroeneboom, Penningm.; H. J. Rom Colthoff— Ort, 2e Penningm.A. T. de Jong—de Jong; G. Henzei—Coops. De Commissie van Bijstand bestaat uit de damesA. G. DrijberOosterhoff; M. C. Frauckenv. d. Stadt; E. Norel Huyskes; J. Roelofsz van der Chgs; G. v. d. Spek—Verzijl B. C. Tjeenk WillinkB. H. Wiersma—Okken. A. M. Ybes van der Ctjijs. Plaatselijke Watersnood Commissie. C. C. Brünings, G. Lijsen, H. Roelofsz. Commissie voor ds restauratie der St.Walburgskerk te Zutphen. vertegenwoordiger der RegeeringC. Storm Buijsing, Voorzitter en Penningm.; C. C. Brünings, H. M. Werner, J. L. Spier, Dr. D. Bruins, Dr. K. O. Meinsma, H. Roelofsz, S. J. Meyjes, Mr. J. L. A. Stolk, Secretaris. Districts commissie van het fonds ter aanmoediging en ondersteu ning van den Gew. Dienst. Pres. Mr. W. J. L, Umbgrove. Vice-Pres. C. C. Brünings. Secr. en Thes. D. J. van Bosveld Heinsius. LedenMr. J. B. Sölner, Mr. M. Rom Colthoff, B. E. Onderwater van Brandwijk, F. A. J. Pippenghegen, N. A. C. v. Hanswijk Pennink. H. G. J. Swaving (Warnsveld) en Mr. C. E. Stolk.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1918 | | pagina 96