170 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. Geneeskundige Dienst. Ziekenhuis en Lazarethde Gemeente artsen Dr. E. J. W. Holleman, J. L. Siemens en E. Tielenius Kruythoff, Arts belast met den heel- en verloskundigen dienst Dr. J. v. d. Hoeven. Directrice mej. D. Scheltens. Geneeskundig Krankzinnigen gesticht: Eerste Geneesheer, C. Bijl, Arts. Tweede Geneesheer, Dr. N. J. A. Francken. Derde Geneesheer S. Koster, arts. Geneeskundig Geslicht voor Krankzinnigen Het Groot Graffel, te Warnsveld. Ie Geneesheer, A. J. M. Ie Nobel, arts, 2e Ge neesheer, mej. A. A. J. Steenhuijsen, arts, Se Geneesheer, G. Styfhoorn, arts. Badinrichting op de Rozengracht. Abonnementskaarten alleen verkrijgbaar op het kantoor van den Rentmeester van het O. en N. Gasthuis. Burger-Weeshuis. ProvisorenG. Lijsen, Voorz., L. Albers, "W. J. Schillemans en E.J. Voikersz, secr., Weezenvader tevens rentmeester, G. J. Kobus. Heelmeester J. L. Siemens. Eene gemeenteinstelling van weldadigheid, waarin, zoolang het getal verpleegden niet tot vijftien is geklommen, worden opgenomen en verpleegd weezen van Grootburgers van Zutphen of daarmee gelijk gestelden, d. i. die ingevolge raadsbesluit van 12 Mei 1837't Grootburgerschapsrecht hebben aangekochtindien zy den ouderdom van vier jaren hebben bereikt en hun 15e jaar nog niet zyn ingetreden. Op voordracht van het bestuur kan telkens by raadsbesluit voor éénjaar een geldelyke 'bijdrage voor opvoeding en onderwijs worden verstrekt aan weezen en halve weezen van 418 jaar, wier ouders tijdens het overlijden van vader of moeder, gedurende vier achtereenvolgende jaren ingezetenen waren van Zutphen en over dat tijdvak hun aanslag betaalden in de plaat selijke directe belasting op het inkomen, of jaarlijks f 6 als hoofdsom in 's Rijks directe belastingen. Gebr. Bakker's Weeshuis. RegentenVoorz. J. Lindeboom, Secretaris A. G. Biemond, Penningmeester M. G. A. Lijsen, H. A. A. van Elk en Dr. J. Oudenampsen. Vader J. E. Hauöt. Geneesheer J. L. Siemens. Strekkende tot verpleging van geheel ouderlooze, behoeftige kinderen van beiderlei geslacht tot de Nederduitsche Hei-vormde gemeente behoorende, in den regel niet boven de twaalf jaren oud, binnen deze gemeente in huwelijk geboren van ouders die bij hun overlijden minstens 12 jaren alhier woonachtig zijn geweest. Bij voorkeur valt de keuze op nagelaten behoeftige weezen van zoodanige ouders, die ook zeiven te Zutphen geboren waren en ook onafgebroken alhier hebben gewoond. De weezen verlaten in den regel op bun twintigste jaar of wel vroeger het gesticht en erlangen eenigen uitzet. Aantal verpleegden einde 1917 21 en wel 9 meisjes en 13 jongens. Nieuwe of Diaconie Weeshuis in de Spiegelstraat. Huisbe waarders, H. W. Kieviet en echtgenoote. Hier worden de vergaderingen van het college van diakenen, ban ken vergadering, ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 171 nieuwjaarscommissie, Lib. Kiezersvereenig. en van de Werk inrichting gehouden, alsmede de bedeeling aan de armen ver strekt. Tevens is hier gevestigd het kantoor van de Zutphensche Begrafenis Vereeniging. Bornhof. Provisoren: Mr. J. B. Sölner, S. J. Meyjes, L. G. Maaldrink, F. Ypey en H. W. Massink. Rentmeester, H. Kuipers. Geneesheer, J. L. Siemens. Heelmeester, Dr. E. J. W. Holleman. Een oude mannen- en vrouwenhuis voor alle Christelijke gezindten. De provenieren worden door provisoren benoemd met voorwaarde dat zij geboren zyn in deze stad, 6 jaren hier moeten hebben gewoond, en bij geboorte buiten deze plaats 12 jaren alhier moeten zijn gevestigd geweest, daarenboven boven de 30 jaren oud zijn, van goed zedelijk gedrag en in het bezit van de noodige kleeding en het noodige meubilair. Aantal verpleegden 202. Vereeniging van Moederlijke Liefdadigheid. Bestuur: Mevr. EngelenVeldhaus, pres., Mevr. Voldersvan der Linden, Thes. en Secr., Mevr. Sölner—Menne, Mevr. Stolk—Steenlack, Mevr. PlasseloOhmstede en Mevr. Roelofsz—v. d. Chijs. Stedelijk Ziekenfonds. Directie dezelfde als bij het Ziekenfonds der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Geneesheeren: Dr. E. J. W. Holleman en Dr. E. Tielenius Kruythoff. Heel meester: J. L. Siemens. Contributie voor een huisgezin 3 cent per week. voor een kind bij zijne ouders inwonende van 18 jaren en daarboven 1 cent per week. voor een op zich zelf wonend lid, man of vrouw, 2 cent per week. De Sint Anthonie Groote Broederschap. Bestuur: Olderlieden C. Storm Buijsing, C. G. Lagerweij en H. Roelofsz. Gilde- meestersJ. Canters en Th. A. Goddard. RentmeesterHk. W. Hasselo. Eene instelling van weldadigheid tot ondersteuning en verzorging van behoeftigen. Zij dateert van het jaar 1451. De ondersteuning bepaalt zich tot de uitdeeling van zoogenaamde „preuvingen" ad f 0.90 per week aan huiszittende burgers. Aantal bedeelden 180. Tot deze instelling behoort ook het Ruitershofje (1571), bevattende 31 woningen. Tot de opname in hetzelve wordt vereischt een 8-jarige inwoning te dezer stede en wordt in eens betaald voor de bewoning van een huisje op de binnenplaats voor één persoon f 50 en voor een woning uitzicht hebbende op de straat voor één persoon f 75 en voor gehuwden f 100. Sint Anna Broederschap. Bestuur: Mr. W. J. L. Umbgrove, Mr. J. L. A. Stolk en C. Storm Buijsing. RentmeesterH. N. Br. van Santen. Een insteliing van weldadigheid tot onder steuning van huiszittende behoeftigen. Zij ondersteunen 56 behoeftigen a 60 cent per week. De Sint Antonie Kleine Broederschap van de Nieawstad. Bestuur: Olderlieden: Mr. W. J. L. Umbgrove, Mr. J. B. Sölner,Th. A.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1918 | | pagina 90