158 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. E. J. de Haan. L. E. Claus, G. Rubingh, E. J. Huiskes, F. H. C. Bos, W. Paalman en J. Koopmans. De Burger-Avondschool is hoofdzakelijk bestemd tot opleiding van aan staande ambachtslieden. Het schoolgeld bedraagt per jaar f 2,te voldoen bij vooruitbetaling. De Burger-Avondschool had by het begin van den nieuwen cursus op 15 Sept. 1917 138 leerlingen, waarvan 2 gratis. De schooluren der Burger-Avondschool zijn dagelyks (uitgezonderd Zater dag), 's avonds van 68'/j uur. Gemeentelijke Teekenschool. Directeur: J. Kruys Voorberge, Leeraren: J. Kruys Voorberge en R. Renssen. Tijdelijke Leeraren L. E. Claus, W. Annema, J. W. van Loo, G. Rubingh en E. J. Huiskes. Het schoolgeld bedraagt f 4 per cursus. De teekenschool telde bij het begin van den cursus 1917/1918 56 leerlingen. Rijkslandbouwwinterschool. Comm. v. Toezicht: Voorz., W. J. Lugard (Twello), seer., J. H. Ch. RauwenhofF (Epe), J. L. Pauwen (Pannerden), R. Wigman (Zutphen), H. A. Huender (Eibergen), S. A. K. bar. v. Nagell (Warnsveld), C'. Roeterdink (Gorssel), D. W. Colenbrander (Varsseveld), P. Bak huis (Olst). DirecteurW. van Vliet, Plv. Dir.H. D. Zelders, LeerarenJ. B. Nakken, A. Hylkema, Dr. H. C. L. E. Berger, M. de Lange, Aman.-Conc. H. v. d. Mei. Schoolgeld voor alle lessen f 10 per winterhalfjaar; voor 't volgen van enkele lessen f 2.50 per winterhalfjaar met dien verstande dat het ge zamenlijk bedrag van het schoolgeld voor enkele lessen nimmer de f 10 mag overschrijden. De gemeente Zutphen telt 8 openbare en 4 bijzondere scholen. Alle schoolgelden wor den vooruit betaald. Openbare School A (voor meisjes boven 11 jaren) op het Oude wand. Wnd. Hoofd mej. R. G. Visscher. Onderwijze ressen, de dames C. J. F Vetter, L. A. A. Albers, Ch. E. Heinsius, Th. M. S. van Dam en mej. C. Mallinckrodt. Gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs. Leeraar aan de school de heer J. Heskes, gymnastiek, als tijdelijke leerares in het handteekenen mej. C. Ozinga van Deventer. Schoolgeld: per 6 maanden f 20. Schooluren Maand., Dinsd., Donderd. en Vrijdag, 's voorm. van 9—12, 's nam. van 24, Woensdag en Zaterdag alleen 's voorm. van 912 uur. Openbare School B/C bij de Nieuwstad. (De drie laagste klassen voor jongens en meisjes, de hoogere klassen alleen voor jongens). Hoofd J. Lindeboom. Onderwijzers, G. J. Tobi, W. Meijer, L. Schouten, H. A. Sauter en W. Schrijer. Onderwijzeressen, mej. C. E. Baerents, J. M.Vrugtmanen W. E. F. Schoite. Tijdelijk mej. H. C. L. Fetter en A. E. Dryber. ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 159 Schoolgeld: voor de drie laagste klassen per 6 maanden f 10,—, in de hoogere klassen f 16, per 6 maanden. SchoolurenKlasse 1 tot 5 Maandag, Dinsdag, Donderdag en rydag van 9uur en 24 uur. Woensdag en Zaterdag van 912 uur. Klasse 6. M. d". D. en V. van 8—11 en van 2—4. W. Z. 8—11 uur. Klasse 7 en 8 M. D. D. en V. van 8—12 en van 2—4 uur. W. Z. 8—12 uur. Openbare School D (voor jongens en meisjes) op den Tada- masingel. Hoofd A. Weisfelt. Onderwijzers, A. Meilink, J. W. Mensink, T. Nijenhuis, 0. G. van Munster, A. van Otterlo, J. K. van Toledo, S. Gorter, J. Klaver, W. O. Eskes, A. Roosendaal en A. v. Broekhuizen, Onderwijzeressen, mej. A. Nijland, H. Madiol, J. Kuiper, A. H. Wagner, B. Makkink en Th. Wolsak. Gewoon lager onderwijs en onder- wijs in Fransch, Hoogduitsch, Engelsch, Algem. Geschiedenis en Wiskunde. Tooi. 1 Sept. Schoolgeldenvoor de laagste 3 klassen per 3 maand f 2—, voor de hoogere klassen per 3 maand f 3. Schooluren: Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrydag s voorm. van 8i/212 uur en 's nam. van 24, Woensdag en Zaterdags, s voorm. van 8»/212 uur. Openbare School E (voor jongens en meisjes) in de Pols broek. Hoofd C. L. Fahro. Onderwijzers, A. Bijkerk, F. C. Haalebos en G. W. Vis. Onderwijzeressen, mej. J. G. H. Harbach, G. M. Brinkman en J. Bilderbeek. Getal leerlingen gemiddeld 170. Schoolgelden: Morgen en namiddaguren per maand f 0.25 voor een leerling. De overige kinderen uit hetzelfde gezin betalen de helft. Schooluren Alle werkdagen 's morg. van 9ll'/s uur» s nam- van 4 uur, behalve Zaterdag namiddag. Avondherhalingsschool in school E (voor jongens). Hoofd A. Bijkerk. (Van OctoberApril). Schoolgeldf 0,25 per maand. Schooluren: Eiken avond, behalve Zaterdag, van 5—7 uur. Openbare School F in de Hoven. Hoofd G. J. Gijmink. Onder wijzers P. F. Zuuring, P. Hendriks, J. G. Vedders en W. Hoekstra. Onderwijzeressen mej. G. Thon en mej. G. Hassink voor handwerken, H. A. MeilinkSalemink. Tijdelijk mej. M. B. van Bruggen en de heer J. v. Dolderen. Getal leerlingen 240. Schoolgelden: Voor ieder kind per maand f0,25, on- en minvermogenden ^SchoolurenAlle werkdagen, behalve Zaterdag namiddag, 's voorm. van 9lli/2, 'snam. van 2—4 uur. Openbare School G (voor jongens en meisjes). Waterstraat. Hoofd H. Woudstra. Onderwijzers, G. J. A. Nijenhuijs en W. van der Woude. Onderwijzeressen, mej. I. R. Roelotsen,

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1918 | | pagina 84