148 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 3e klassef 3, 4e f 0,40 Voor het begraven van een lijk van een persoon beneden de 12 jaren wordt de helft en van een kind beneden het jaar 1/4 van bovengenoemde rechten betaald. Verder wordt betaald: Voor het stichten van een grafkelder f 50. Voor het plaatsen van kruisen, zerken, hekwerken, boomen of struikgewassen en het aanleggen van graftuinen is ver schuldigd een recht van f 25, met dien verstande, dat het recht nimmer meer dan f 50 voor hetzelfde graf bedraagt. Voor het plaatsen van een gedenkteeken is verschuldigd een recht van f 100. Voor het van gemeentewege onderhouden van graven en al hetgeen daarop geplaatst is, is voor elk kalenderjaar of gedeelte daarvan en voor elk graf verschuldigd in de le klasse een recht van f 4, 2e „f 2,50 Voor het begraven op een buitengewoon uur is een recht van f 10 verschuldigd. Voor het plaatsen van een lijk in de lijkkamer f 1, openen en sluiten van een grafkelder f5, opruimen ot verzetten van een kist f 1,50 lichten en weder opleggen van een zerk op een graff 2, Brandwezen. Generale Brandmeester: W. C. van derStaaij, Adjunct Generale Brandmeester D. Stolp. Brandraad. W. C. van der Staaij, voorz., D. Stolp, vice-voorz., E. F. J. van Bruggen, G. J. Nijhof enleden. Seer. J. Gimberg. BrandbodeR. Jansen. Motorspuit. Opperbrandmeester E. F. J. van Bruggen. Brand meesters F. G. Remmelink en K. Siersma. Reserve-materieel (de handspuiten 1, 2 en 3). Opperbrand- meesterB. van Eldik, Brandmeester B. W. van Eldik. Spuit No. 4. Hoven. OpperbrandmeesterG. J. van Laar. BrandmeesterJ. H. van Breeschoten. Vaste Aanjager No. 1. (Bestaat niet meer). Vaste Aanjager No. 2. Boompjeswal, in reserve. Vaste Aanjager No. 3. Hoven. Opperbrandmeester M. Riet horst. Brandmeester: E. J. Teerink. Vaste A an jager No. 4. Weg naar Laren. Opperbrand meester: G. A. Bokhorst. Brandmeesters: G. Braskamp en J. Holtslag. Losse Aanjager No. 4. Hoven, behoort bij spuit 4. ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 149 Slangenwagen No. 1. Raadhuissteeg. Opperbrand meester: J. H. Bartels. Brandmeesters: D. Bessem en M. Evers. Slangen wagen No. 2. Graaf Ottosingel. Opperbrand meester: G. J. Harmsen. Brandmeester: A. A. L. Tappers. Slangen wagen No. 3. Paardenwal. Opperbrandmeester: G. J. Nijhof. Brandmeester: W. G. van Omme. Slangen wagen No. 4. Nieuwstad. Opperbrandmeester: D. C. Schultz. BrandmeesterB. G. Landeweert. Slangen wagen No. 5. Broederenkerkplein. Opperbrand meester: W. J. Meijerink. Brandmeester: L. C. W. Taminiau. Slangenwagen No. 6. Havenstraat. Broodfabriek. Opper brandmeester: F. G. A. Reesinck. Brandmeester: H. Levison. Slangen wagens bij de Politie. Opperbrandmees ter: K. F. Klaassen. Brandmeesters: G. Stuurop en G. W. Velders. Korps Weermannen: Opperbrandmeester le Comp. Brandm. D. J. P. Harbach. 2e Comp. Brandm. A. J. H. Reesink. 3e Comp. en 4e Comp. (speciaal belast met de behandeling van de mechanische ladder). Bad- en Zweminrichtingen op den IJssel. Twee Badmeesters, (van wien een onderwijzer in het zwemmen), een badvrouw. Bad- en Zweminrichting aan den Graaf Ottosingel. Een bad meester, een hulpbadmeester, een badvrouw. Directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnsen. Inspecteur: Jhr. W. K. von Weiier, Rozenhoflaan 5. Rijksklerken: J. Wind, R. S. Oudeboon, H. K. Schomaker en A. Roelofsen. Ontvanger, tevens entreposeur: Jhr. W. C. Mollerus. Rijkski. ten kantore: J. W. Mertens, J. Spelhofen, J. J. Uiohan en P. Hoeksema. Ontvanger Buitengemeenten: J. G. Tielenius Kruyt- hoff; rijksklerk J. de Wit. Het kantoor van den ontvanger (Waterstraat 5) is geopend: voor de Directe belastingen des Dinsdags, Woensdags, Don derdags, Vrijdags en Zaterdags, 's morgens van 9 tot 1 en 3 tot 5 uur; voor de Invoerrechten en Accynsen alle werk dagen des morgens van 9 tot 1 uur en des namiddags van 3 tot 5. Commies verificateurD. Douma. Hoofdcom mies: H. G. Worms. Commiezen: le klasse: E. van Loo, J. Mulder en D. Ruesink (tevens deurwaarder)2e klasse J. N. Labots, F. W. Brinkerhof, S. van Lenning, G. J. J. Lammers en J. Magielsen. Grondbelasting. Controleur: D. O. Norel over het gebied van het kantoor der hypotheken en van het kadaster te Zutphen. Rijksklerk ter contröle: C. Dekter.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1918 | | pagina 79