Opgave van verschillende Besturen. 144 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. STE^BJSTRiCTEN: Voor den Gemeenteraad, voor de Provinciale Staten en voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. het eerste district (stemlokaal Gemeentehuisomvat: het deel der Gemeente, dat ten noorden wordt begrensd door de lijn, loopende van de brug over de Berkel bij het terrein der voormalige Gasfabriek, langs den zuidelijken gevel van de Hoogere Burgerschool, dwars over de Waterstraat, tusschen de perceelen nos. 22 en 24, langs de zuid- of achterzijde der woningen in de Bakkerstraat, uitkomende in de Lange Hof straat tusschen de perceelen nos. 11 en 13, dwars over de Lange Hofstraat, tusschen de perceelen nos. 16 en 18, in zuidoostelijke richting langs de achtergevels der huizen in de Roode Torenstraat, uitkomende tusschen de perceelen nos. 9 en 11 in de Raadhuissteeg, volgende de as van de Raadhuis- steeg en het Ra venstraatje, schuin de Zaadmarkt overgaande, loopende tusschen de perceelen nos. 93 en 95, langs de achter gevels der huizen in de Bernhardsteeg en op het Schupstoel, in noordelijke richting door de Bornhovestraat en het Oude Wand, oostwaarts benoorden de achtergevels der huizen in de Beukerstraat en de Laarstraat en van daar noordwaarts op tot 100 meter benoorden den Warnsveldschen Weg en oostwaarts evenwijdig aan dien weg tot aan de grens der Gemeente. het tweede district (stemlokaal in school I, David Evekinkstraat 2), omvat: het deel der Gemeente, dat ten zuiden begrensd wordt door de hiervoren omschreven lijn en ten noorden door de lijn loopende van de IJselbrug, langs de as, van den afrit en van den Stationsweg, in zuidoostelijke richting over het Stationsplein naar de Berkel, volgende de as van de Berkel van de Overwelving en wederom van de Berkel, tot aan de grens der Gemeente. het derde district (stemlokaal school BIG, Gasthuis straat 8), omvat: de Hoven, benevens op den rechter IJsel- oever het deel der Gemeente, gelegen ten noorden van de laatst omschreven lijn. ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 145 Voor zoover deze op Zutphen betrekking heeft. Bevolking der Gemeente Zutphen op 1 Januari 1918 18597 zielen, waaronder 63 militairen en 591 bewoners van het O. en N. Gasthuis. Mannen 8890, vrouwen 9707. Van de wettige bevolking, verdeeld naar de verschillende godsdienstige gezindten, behoorden 1 Januari 1918 tot de Hervormden 12955. Waalsch Hervormden 45. Evang. Luther- schen 370. Hersteld Lutherschen 26. Doopsgezinden 189. Remonstranten 62. Gereformeerden 620. Roomsch Katholieken 3194. Nederd. Israëlieten 480. Chr. Gereformeerden 94. Portug. 3. Presbyteriaansch 1. Anglikaansch 1. Oud Roomsch 1. Tot geen der genoemde gezindten behoorende 556 Kiezers voor den Gemeenteraad in 19172987. Voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal 3128 en voor de Provinciale Staten 3114. Kiezers voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken 460. Lid van de Twoede Kamer der Staten-Generaal, in het hoofd kiesdistrict Zutphen: Mr. J. van Gilse. Leden der Provinciale Staten in het hoofdkiesdistrict Zutphen Mr. A. J. baron van Nagell van Ampsen, Mr. G. M. van Voort - huijsen, C. Storm Buijsing en B. van Krimpen. Gemeentebestuur: Burgemeester: Mr. J. Dijckmeester. Wet houders: D. Molenaar en Jhr. Mr. B. de Jonge. Leden van den Raad, volgens het jaartal hunner aftreding: In 1921. Ie distr.J. Groeneveld, D. O. Norel. 2e distr.C. G. Lagerweij, Jhr. Mr. B. de Jonge. 3e distr.: J. C. Wijers, H. J. van Braambeek. In 1919, le distr.R. van der Weerdt, W. Mulder. 2e distr.D. Molenaar, M. J. Mulders. 3e distr. Mr. J. B. Sölner, F. C. Gies. In 1923, le distr.A. Stijntjes, G. W. van Laar. 2e distr.Mr. J. H. Ketjen, N. Th. Dekker. 3e distr.J. A. Paap. Secretaris: Mr. Dr. R. W. Baron van Lijnden. Ontvanger: Jhr. H. A. Coenen. Ambtenaren van den Burgerlijken Stand: D. Molenaar, Mr. J. B. Sölner, J. G. Klaassen, Th. J. van Dam, mr. .T. H. de Vries, J. Gimberg, K. M. Houtaar en J. B. G. Beerta. Vaste Raadscommissiën voor de Gasfabriek en Waterleiding: D. Molenaar, Voorz., C. G. Lagerweij, Mr. J. H. Ketjen, M J. Mulders en J. A. Paap. van Toezicht op de GymnastiekschoolVoorz W. Mulder en A. Stijntjes. voor de Gemeentereiniging: D. Molenaar, Voorz., J. Groene veld, mr. J. B. Sölner en W. Mulder. 1918 10

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1918 | | pagina 77