AMSTERDAMSCHE BANK BIJKANTOOR ZUTPHEN Sociëteit, Buiten, 176 Sociëteit, Groote, 176 Sociëteit, Nieuwe, 176 Spaarbank-verecniging, 178 Spaarkas, 167 Spekslagersvereen. Zutph., 181 Spoorw. Holt., 191 Spoorwegen, Staats, 191 Spijskokerij, H. Vine. v. Paulo, 155 Spysuildeeling, Prot. Ver. van 167 Staatslotery, 153 Staatspensionneering, Bond van 183 Stedelijke ambtenaren, 146 Stem des Volks, Soc.-Dem. Zang- vereeniging, 174 Stemdistricten, 144 Stoombooten, 194195 Teekenschool, Gem., 158 Telegraafkantoor, 193 Telephoon Mg., Zutphenscbe, 192 Te Huis voor militairen, 168 Tesselschade, 186 Tooneelv. „Kunst na Arbeid", 185 Tooneelverbond Ned., afd. Z. O. 185 Tramweg-Maatschappy Eefde Zutpben, 190 Tramweg-Maatscb. Zutphen— Emmerik, 190 Tramweg-Maatsch. „De Graaf schap", 190 Tweede Kamer, Lid, 145 Veefonds, Zutphen' Landb., 189 Veerschepen, 196 Vereen, ouder!, en diaken, 156 Ver. ter behartiging der belan gen van jonge meisjes, Ned., 187 Ver. tot beheer van een Muziek corps. 174 Ver. tot bevord. van Beeld. kunsten. 176 Vereen, tot verz. van minderj., 166 Vereen, v. Onderw. aan Rijks norm. lessen in Gelderland, 192 Vereen, van IJsverbruikers, 190 Vereen. „Het Schoolkind", 178 Vereeniging „Dorcas", 192 Ver. (Ned. Ver. tol afschaffing van alcohol, dranken), 188 Ver. tot bev. van Chr. Onderw. 163 Ver. tot duurzame verzorging van minderjarigen, 166 Ver. van Vryz. Herv. in Gelder land, 185 Voetbal-Ver. „Be Quick", 184 Volksbond, 178 Volksleesbibliotheek, 177 Volksonderw. Afd. Zutpben, 179 Volksweerbaarheid, Afdeeling Zutphen van, 173 Volkszangschool, 174 Voogdijraad 166 Vrachtkarren, 194 Vrouwenkiesrecht, Ver. voor, 153 Vrijmetselaarsloge, 176 Vryz. Dem. Vereen., 152 Vrjjz. Kiesvereeniging, 152 Vereen, v. Evangelisatie, 185 Waterleiding, Gem. Gasfabr. en 190 Watersnoodcommissie, PI., 183 Waterstaat, Ryks, 151 Waterschap van de Berkel, 190 Werkl.-Verb., Alg. Ned., 182 Werkm.-Verb., Chr. Nat., 182 Werkl.-Verb., „Patrimonium", Nederl., 180 Werkl.-Ver. (R. C.) St. Joseph, 180 Winkelvereeniging, Zutph., 167 Wyken, Verdeeling der, 142 Wijkverpleging, Zutphensche, 187 IJsvereeniging, Zutphensche, 173 Zanglust, Ver., 174 Zegeltarief, 150 Zendelinggenootschap, Ned., 187 Zetters, College van, 151 i Ziekenfonds, Stedelijk; 171 Ziekenfonds Dep. Zutphen Mg. Nut Algem. 179 Ziekenvoeding, Ver., 183 Ziekenhuis en Lazaretb, 170 Zuivelconsulent v. Gelderl. Prov. 188 Zutph. Kleinliederenkoor, 174 Zutph. Vereen, tot bestrijding van tuberculose, 188 Zutphensch Tooneel, 186 Zutphen Vooruit, 177 Zweminrichtingen, 149 Zutph. Roei- en Zeilver. „Isala" 175 Kapitaal f 29.149.600 Reserve f 18.910.000 Bijzondere reserve f 2.000.000 Directeuren Mr. F. S. VAN NIEROP Mr. P. HOFSTEDE DE GROOT Mr. H. A. VAN NIEROP Mr. A. J. VAN HENGEL Directeuren GERARD L. MAALDRINK W. KERKMEIJER Hzn. Mr. C. HENRI KUHN BIJBANK ROTTERDAM BIJKANTORENALMELO, AMERSFOORT, ARNHEM. DEVENTER, DORDRECHT, EINDHOVEN, ENSCHEDE. 's-GRAVENHAGE, GRONINGEN, LEIDEN, LEEUWARDEN. MAASTRICHT, SCHIEDAM, TILBURG, UTRECHT, ZUTPHEN ALLE BANKZAKEN - SAFE-DEPOSIT

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1918 | | pagina 4