192 ADRESBOEK van ZUTPHEN. Wennips te ZutphenPenningm., F. Lameris te Zut- phenAssessoren J. Rutgers Jzn. en J. W. Beijers te Zutphen. Landbouwersvereeniging. Voorz., G. JebbinkSecr., H. DollekampPenningm., A- van Engelen. Zutphen's Landbouwers Veefonds ..De onderlinge hulp". Bestuur voor ZutphenW. Diks, E. Bannink, A. van Engelen, penningm.W. T. Hendriks, H. Boom, A. Eggink. Voor de Hoven W. Riethorst, H. Dammers en E. J. Klaassen. Nieuwe deelnemers betalen 3 pCt. van de geschatte waarde der koeien, terwijl tevens 71/3 cent van elke f 100 der geschatte waarde per week wordt bijgedragen. Bij sterfgeval wordt de geheele geschatte waarde vergoed. Het vee wordt door het bestuur gekeurd, en 20 pCt. beneden de waarde aangenomen. De administratie, het taxeeren en het opbranden geschiedt kosteloos. De gecontribueerde gelden worden alle maanden in de Spaarbank belegd. Onderling Zutphensch Geitenfonds. BestuurE. Mep- pelink, Voorz.; J. Haspel-, Secr.-Penningm.Comm.- Taxateurs: J. W. Wijnbergen, 6. Driessen en F. W._ Teunissen. Het fonds stelt zich ten doel, elkander onderling te steunen bij sterfte van geiten. De deelnemers in dit fonds verbinden zich percentsgewijze hun bijdrage te geven voor een gestorven geit dit wil zeggen ze betalen naar gelang zij de geiten verzekerd hebben en naar liet aantal. Vaste contributie wordt met geheven. Leden moeten uitsluitend geiten houders zijn. Donateurs betalen een jaarlijksche bijdrage naar eigen goedvinden. Zij, die liet fonds wenschen te steunen met eene gift, kunnen zich tot een der bestuursleden wenden. Nederlandsche Heide-Maatschappij. Afdeeling Zutphen. Voorz.Jhr. H. A. D. Coenen, Secr -Penningm. Mr. M. Rom Colthoff. Waterschap van de Berkel. Watergraaf Jhr. Mr. Dr. J. P. Hooft Graafland Sec.r.-Penningm., A. Staring. Hoofdgeërfden Dr. E. D. Cartier van Dissel enH. Postel. Afd. Beneden-Berkel. F. H. Umbgrove, Voorz.; Mr. M. Eom Colthoff, Secr.-Penningm. Tramweg-Maatschappij EefdeGorssel Zutphen. Dir. J. H. L. Langholz. Comm. J. Canters en Mr. J. B. Söjner. Tramweg-Maatschappij Zutphen- Emmerik. F. M. Loep. Directeur. C. W. Vrijland, Burgemeester, Laag Keppel, Voorz.-Comm. J. B. Helmioh, BaakB. ADRESBOEK van ZUTPHEN. Menzel, Burgemeester, Emmerik. L. Meijer, 's Heeren- berg, Max Ostermaijer, Emmerik, J. Rutgers Jzn., Zutphen. Tramweg-Maatschappij „De Graafschap" Zutphen. Directeur P. v. d. Velde. Commissarissen B. Cuperus, Zutphen, Voorz.S. K. A. baron v. Nagel), Warns veld, P. G. Gallée, Vorden, D. Ouweleen, Hengelo (G.), Mr. A. P. R. C. baron v. d. Borch van Verwolde, Ver- wolde, B. F. W. baron van Westerholt vrn Hackfort, Vorden, J. M. Koning, Hengelo (G.) Nederlandsch Mettray. Afdeeling Zutphen. Pres. Jhr. H. A. D. Coenen. Secr. en Thes.. Mr. W. J. L. Umbgrove. Leden C. Storm Buijsing Contributie f 5 voor een lid. f 3,65 voor een begunstiger. Getal leden 34 en 1 begunstiger. Commissie voor de Kweekschool voor de Zeevaart te Leiden. Pres., W. C. M. R. baron van Heeckeren van de HeestSecr. B. H. A. Lenderink, Thes. C. C. Brünings en F. H. Umbgrove. Staatsspoorwegen Zutphen. Dienst der Exploitatie Handelsagent A. de Looij Stationschef P. Groot; Adj-Stationschef A. J. Lonsain; Adj.-Comm. L. RolaffAsp. Adj.-Comm. P. J. Jarigsma Goederenklerk le kl. C. D. A. Wernis, R. Hoen en H. J. Volkers; id. 2e kl. C. Rolaff; Stations-assistent le kl. J. M. Hoeven en E. K. Ebbenhout; id. 2e kl. L. Strabbing, H. de Kant, J. Werkman en W. Mulder Ivlerk-Telegrafist le kl. K. Breuker id. 2e kl. L. Altena en G. Rienksid. 3e kl. B. E. J. Brederode, W. A. E. Evers, T. P. Sanders, J. H. Crucq, W. Vlugt, C. S. Ypma, J. H. A. Carras, B. G. van Goudoever, A. H. Thomassen, A. de With, W. Veniet en W. J. W. SteemersTelegrafist H. SantingLadingmeester le kl. J. Arentzen, G. Schoonkind, G. J. Oldenhof en J. Timmermans; id. 2e kl. H. W. StoelhorstAanteeke- naars weger H. la Rivière, A. Smorenburg. A. Konij nenberg en A. J. AalpolPerroncontroleurs F. Dolman, G. A. Teeuwsen, P. M. Jeukens, J. J. Haan, A. de Waard, J. G. Klabbers, H. K. de Blécourt en W. Wunderink. Dienst van Weg en WerkenSectie-Ingenieur D. Molenaar Chef de bureau J. M. de GrootBouwkun dige W. F. van VlietOpzichter J. H. Hamberg

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1906 | | pagina 99