hbhhhhhhhhbhhi 96 ADRESBOEK van ZUTPHEN. Nederlandsch Mettray. Afdeeling Zutphen. President0. L. Graaf van Limburg Stirum. Seer, en Hies., Mr. W. J. L. Umb- grove. H. L. van Hoolï, Jhr. Mr. P. N. Quarlcs van Ufford, Ds. J. G. van Grietlmijsen en L. Binkhorst. Contributie 5. Commissie voor de Kweekschool voor de zeevaart, te Legden. President, J. Witkop. Thes., W. Abbing. Secret., L. A. F. H. Bar. van Hecckeren. W. Punt, Mr. J. W van Doorninck en Mr. J. Thooft. Telegraafkantoor. Telegrafist der 3e klasse, Eerstaanwe zend Ambtenaar, D. Albers Wz. Telegrafist der 3e klasse, H. J. Massink Wz. Bestellers, G. P. van Eerten, J. Dietz. Het bureau is geopend van 1 April tot 30 September: van 7 ure voor tot 9 ure namiddags. Van 1 October tot 31 Maart: van 8 ure vocr- tot 9 ure namiddags. Zon en feestdagen ingesloten. De kosten van overseinen bedragen 50 cent voor een enkelvoudig berigt (van 120 woorden) naar al de lti|kstelegraafkaDtoreu in Nederland, de kantoren der Rotterdamsche telegraafmnatschappij der Aken -Maastrichtsche en der Hollandsche ijzeren spoorwegmaatschappij. Voor elke 10 woorden meer wordt 25 cent berekend. Bij de woordeutelling worden adres en onderteekening medegerekend. Tarieven voor het overbrengen van berigten naar de kantoren der Duitseh- Oostenrijksche telegraafvereeniging buiten Nederland zijn aan het kantoor voor 40 cent verkrijgbaar. De berigten kunnen ook aan het kantoor geschreven worden en mogen (voor Nederland) gesteld zi|n in de Nederlandsehe, Fransche, Hoogduitsehe of Engelsche taal (niet talen). Zij mogen geene doorhalingen, tusschen- voegingen boven- of overschrijvingen bevatten, tenzij deze door den afzen der behoorlijk zijn gewaarmerkt. (Aan deze bepaling wordt streng de hand gehouden). Ook voor plaatsen waar geen rijkskantoor gevestigd is worden berigten aangenomen. De verzending geschiedt dan van liet kantoor dat, het naast bij de plaats van bestemming gelegen is, door de post, estafetten, boden of door particuliere telegraafondernemingen. Postkantoor. Directeur, J. II. v. Hoogstraten. Commies 2e kl., Jhr. W. N. dc Pesters. Commies 3e kl.D. D. van der Voort Maarschalk. Geagreërde J. A. J. v. d. Schaaft". Bestellers: H. W. RoetersH. A. Rienderhoff, W. v. d. Plas en H. Morhée. Het bureau is geopend: in de week 's voormidd. van 7—10 uur, van 11 uur tot 's namidd. 2 uur, 's namidd. van half vijf tot 6'/2 uur, en van 8 tot 10 uur s' avonds. 's Zondags 's voormidd. van 7 tot half tien uur, 's midd. van 12—2 uur, en 's namiddags van 4 tot 6 uur. Postwissels zijn 's Zondags niet verkrijgbaar. In de week worden zij afgegeven van SShHHK^muI ADRESBOEK van ZUTPHEN. 'smorgens 11 tot 's nam. 2 uurvan 's nam. 4' 2 tot 6 tl uur en van s av. 8 tot 10 uur. Het port voor binnenlaudsche brieven is voor een afstand van 30 mijlen (Ned.) of daar beneden 5 ceutsvoor een afstand van meer dan 30 mijlen 10 cents (één uur gaans 5555 Ned. ellen. Eén Ned. mijl beeft 1000 Ned. ellen). Van een brief of paket, tot 15 wigtjes wegende, éénmaal port. van 15— 50 twee 50—100 drie 100—250 vier en voor elke '250 wigtjes daarboven éénmaal port meer. Brieven aan militairen en matrozenbeneden den rang van officier kunnen voor het geheele rijk met 5 cents gefrankeerd worden. Vertrek en aankomst der Posten van en te Zutphen. De Provinciën Zuid-en Noord-Holland, Zeeland, Utrecht, Noord-Brabant (beh. Grave). Vertrek: 's morg. S, 's nam. 12'/,, 's av. 51/, en 11 uur. Aan komst, 'smorg. 7'/a> 's nam- 2 en 6 u. Grave en de Maaskant. Vertrek's av. 11 uur. Aankomsts nam. uur. De Prov. Overijssel (beh. Almelo, OldenzaalEnschedé, Goor, Hen gelo in Overijss., Delden Diepenheim Haaksbergen)Drenthe Fries land Groningen. Zomerdienst. Vertrek: 's morg. 83/„ 's nam. 1\2 en 5' uur. Aankomst: 's nachtsbovendien van Groningen en Meppel 'snam. l'/„ uur. Almen. Vertrek, 'snam. 2 uur. Aankomst, smidd. 12 uur. Gorssel. Vertrek: 'smorg. u., 'snam. 5'/2 uur. A ank.'s nachts, en 's nam. I1/,. uur. Locliera. Vertreh: 'smorg. 9 n., 'snatn, 1/, uur. JmiornH: smoig. 7'/,'sav. 6 uur. Het Graafschap. Vertrek, 'smorg. 9 uur. Aankomsts morg. 7 '„uur. Winterswijk, Groenlo, BorcnloRuurloVorden en W'arnsveld. Ver trek: 'smorg. 9 u., 'snam. 2 uur. Aankomst: 'smorg. 71 u., 'smidd. 12'/: Steende'ren. Vertrek, 'smorg. 9 u. Aankomst'smorg. 7'/ Doesburg. Vertrek'smidd. 12'/., u., 'sav. 11 u. Aank.: morg. 8® Arnhem Nijmegen, VelpBruinmen Dieren, Steeg, Ellekom Word- Rheden. Vertrek: 'smorg. 8 u., 'smidd. 121/, u., 'sav. 11 uur. Aan komst 's morg. 8'1 u., 's midd. 2 uur's av. 6 uur. Nijkerk HarderwijkElburg. Vertrek's morg. 8 u., s av. 5 uur. Aankomst, 's nam. l'<„ uur. Apeldoorn. Vertrek: 'smorg. 8 u., 'sav. 5'/„ uur. Aank: smorg. 7 Apeldooru. Vertrek 1. 's av. 6 uur. Voorst. Vertrek: 's 1., 's morg. 8'/j uur. Deventer. Vertrek 1l/ Aank.: 'smorg. 7 U.. s inorg. o 1 uu' r 1 Deventer. Vertrek: 's morg. 83/„ u., s midd. I u., sav. 5 uur. Aank 'smorg. 8' u., 'smidd. 1' u. en 's nachts. Almelo EnschedéGoorOldeuzaalDeldenDiepenheim Hengelo (Overijss).' Zomerdienst. Vertrek: 's nam. V/ u 's ay. 5\/„ uur. Aank.: 's morg. Ti, uur. - W1111 e r d 1 e n s t. Vertreks nam. 4 en 5uur. Haaksbergen. Vertrek, 'smorg. 9 u. Aank., smidd. IZ Zwolle. Vertrek: 's moig. 83/,. u., 'snam. l\/„ u., 5 ..uur. Aankomst 's nam. l'/„ uur en 's nachts.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1864 | | pagina 49