94 ADRESBOEK van ZUTPHEN. Deze vereeniging heeft hoofdzakelijk ten doel de godsdienstige en zede lijke vorming van behoeftige Protestanten te bevorderen door de versprei ding des Bijbels en door het verschaffen van evangelisch onderrigt. Unitas. CorrespondentDs. J. G. van Griethuijsen. Deze vereeniging heeft ten doel het bijeenbrengen van een aanzienlijk kapitaal, welks inkomsten zijn bestemd tot eene krachtdadige handhaving en ondersteuning van het Protestantisme in Nederland. Contributie als lid 6 's jaarsof als beguustiger 2.50 's jaars. Gustaaf Adolf Vereeniging. Afdeeling Zutphen. Pres., Ds. .1. G. van Griethuijsen. Secr., Dr. H. W. van Rhijn. Penniiigm.Dr. T. K. M. von Baumhauer. Dr. H. J. Matthes, A. E. C. van Someren. Contributie 1. De nederl. Gustaaf Adolf Vereeniging stelt zich ten doel om te helpen voorzien in de geestelijke behoeften van zulke geloofsgeuootendie wegens gebrek aan voldoende hulpmiddelen voor hun kerkelijk leven, m gevaar zijn voor het Protestantisme verloren te gaaneu strekt hare werkzaam heden over alle gewesten der aarde nit waar zulke Protestanten wonen, zonder ouderscheid van kerkgenootschap te maken. Maatschappij van Weldadigheid. Afdeeling Zutphen. Jhr. Mr. P. N. Quarles van Ufford, 0. L. Graaf van Limburg Stirum, Ds. J. G. van Griethuijsen, H. L. van Hooffen W. Abbing. Contrib. 2.60. Asyl Steenbeek. Correspondent.Ds. J. G. van Griethuijsen. Talitha Kumi. Bestuurderessen: Mevr. van Löben Seis Swaving, Mej. C. van Löben Seis. Inrigting voor Doofstommen-Onderwijs te Rotterdam. Corres pondenten: Dr. F. II. B. von HolT en H. D. Mispelblom Beijer. Instituut voor Doofstommen te Groningen. Correspondenten-. Jhr. Mr. P. N. Quarles v. UflbrdDr. J. H. Kroon en J. A. de Vui ler (Gorssel). Instituut voor Blinden te Amsterdam. CorrespondentJhr. Mr. P. N. Quarles van Ufloril. Geldersche Maatschappij van Landbouw. VoorzitterK. G. W. Baron van Wassenaer, te Al men. Onder-VoorzitterA. J. Baron Schimmelpenninck van der Oije, te Hoevelaken. Algem. Secret L. A. F. H. Baron van Heeckercn. Algem. Penningm., Mr. F. H. Baron de Aulnis de Bour, te Arnhem. Afdeeling Zutphen. Voorzitter, L. A. F. H. Baron van Heftckeren. Onder-Voorzitter, ADRESBOEK van ZUTPHEN. 95 K. G. W. Baron van Wassenaer, te Almen. Secretaris, R. W. Boer, te Warnsveld. Zutphen's Veefonds. Bestuur. Pres.A. J. Klaassen Jzn. Secr. en Penn.H. R. Hoetink. Commiss., J. Wassink. J. Wigman, D. Kroes, D. Ockers, L. Bobbink. Getal leden 90. Verwaarborgde koeijen 185, vertegenwoordigende eene waarde van 17000. Bij de toetreding tot het fonds wordt betaald 1 pet. van de geschatte waarde der koeijen, terwijl, zoo noodigvoor contributie mede 1 pet. kan worden geheven. Bij sterfgeval wordt der waarde betaald. Het vee wordt r.énc maand op proef gehoudenalvorens in het fonds te worden opgei Onderling Veefonds. Leden: H. R. Bakker, J. Goossens, wed. HarmsenB. BrinkmanG. J. Harmscnwed. Golink en H. Lammcrs. Commissarissen van den weg van Dieren naar Apeldoorn. Pres., W. A R. Bar. Schimmelpenninck van der Oije. Thee., Mr. M. J. van Löben Seis. Secr.Mr. W. J. Swaving. Mr. 11. Bar. van Rhc- iricnH. Evekink Sr.Mr. J. F. B. van Hasselt. Commissarissen voor den weg van Zutphen op Emmerik. Pres., Jhr. J. L. C van Nispen. Secret., H. Bar. van Pallandt van Kep- pel, Mr. M. J. van Löben Seis, G. Wienholtz, J. J. Mispelblom Beijer. Commissarissen voor den weg van Deventer—Zutphen— Winterswijk. A. Baron van der Bosch van Verwolde, H. Baron van Heeckercn van Keil, Jhr. C. van Panhuijs, Mr. D. Evekink, W. A. Roelvink, Mr. J. J. Brants en H. Evekink Sr. Vaderlandsch Fonds tot aanmoediging van 's lands Zeedienst, opgerigt in 1781 te Haarlem en te Amsterdam. Commissaris- CorrespondentMr. M. J. van Löben Seis. Maatschappij tot verzorging van Onderwijzers-Weduwen en Weezen. Hoofdbestuur te Amsterdam. Correspondent voor Zut phen en omstreken, L. A. Hissink. Fonds voor Weduwen en Weezen van Onderwijzers in de pro vincie Gelderland. Hoofdbestuur te Arnhem. Correspondent voor het 4e schooldistrict, L. A. Hissink.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1864 | | pagina 48