90 AD R E SB O E K VAN Z T P H E N. Mr. W. J. L. de la Fontaine Schluiter. Telt circa 60 leden. Con tributie: gewone leden 5, buitengewone leden 3, entréc f 3. Schietoefeningen aan den laatsten Stuiver's zomers alle Vrij dagen 's nam. ten A-Va urc- St. Hubert, Scherpschutters Genootschap. Bestuur: Pres., Mr. F. G. Nieuwenhuijs. Vice-Pres., W. Roosegaarde. Secret. J. Gol- denberg. Adj.-Secret.G. .1. Klaassen. Fiscaal, J. W. F. Quau- jer. CeremoniemeesterW. E. Ketjen. Telt circa 50 leden. Contributie 3. Schietoefeningen aan den Laatsten Stuiver 's zomers 's Woensdags 's nam. ten 4'/2 ure. Pistool-Schutters Gollegie ,,de Prins van Oranje." Bestuur: Pres. W. A. F. II. de Bas. Secr.Jhr. C. Janssens. Fiscaal, Jhr. W. van Loon. Telt 20 leden. Contr./3, entree/2. Schiet oefeningen in «de Paauwte Warnsveld, 's zomers des Zatur- dags 's nam. ten 5'/2 ure. Liedertafel Wega. Bestuur: Pres., .1. P. J. Heintz. Vice-Pres.. .1. A. Vrugtman. Penningm.Mr. F. G. Nieuwenhuijs. Secret., C. Mackenzie. Fiscaal, L. F. H. ten Hones. Tijdelijk Directeur, J. A. Vrugtman. Getal leden 40. Contrib. 6. Houdt repetitiën gedurende de wintermaanden eiken Vrijdag 's avonds boven de groote Sociëteit ten 7 V3 ure. Muzijkvereeniging Harmonie. Bestuur: Pres.J. A. Baron de Vos van Stecnwijk. Vice-Pres.A. H. Bcusckamp. FiscaalL. H. de Bas. Penningm., .1. P. -1. Heintz. Secret., W. A. 1. H. Bas. Direct., H. Sieberg. Getal leden ruim 100. wer kende en niet werkende. Contributie 5. Houdt repetition iedereu Woensd.boven de groote Sociëteit :s avonds-ten 7 ure. Muzijk Gollegie. Bestuur: Pres., .1. A. Baron de Vos van Steen- wijk. Jhr. R. Schuurbeque Boeije. L. H. de Bas. Mr. F. D. F. Luij- ken Glashorst. Secr. en Thesaur., Mr. W. J. C. Putman Cra- mer. Direct.J. F. W. Hess. Repetitiën 's winters Woendags 's avonds ten 7 ure. Zangvereenigiug Euterpe. BestuurPres. A. Verwcij Jr. Secr., W. A. F. H. de Bas. C. C. BruningsMr. F. D. F. Luijken ADRESBOEK van ZUTPliEN. 91 Glashorst en Dr. J. v. d. Eist. Directeur, J. A. Vrugtman. Getal leden circa 70. Contributie voor één persoon 4.voor twee personen uit één huisgezin 7.voor drie of meer per sonen uit één huisgezin 10. Houdt repetitiën gedurende de win termaanden Donderdag 's avonds ten 7 ure boven de groote Sociëteit. Muzijkgezelschap Concordia. BestuurPres., C. C. Brunings. Vice-Pres., Joh. Hollman. Fiscaal, J. H. Harbach. Penningm., E. J. Nieuwland. Secr.R. F. Schrassert Bert. Directeur Weimershaus. Getal leden 60werkende en niet werkende. Contributie 4.Repetitiën Maandags 's avonds ten 7 ure boven de Groote Sociëteit. Afdeeling Toonkunst. Beslaat uil 10 leden en 2 contr. kun stenaars. Bestuur: Pres. Mr. W. .1. C. Putman Cramer. Secr., Penn., H. J. Wennekcrs. J. A. Baron de Vos van Steen wijk gen'l. van Essen, VV. A. F. II. de Bas. Pictura. Onder bescherming van H. M. de Koningin. Direc teuren: Pres., J. J. Fels. Vice-Pres., P. Jacobi. Secr., J. .1. Haak. Directeur van orde, W. van der Worp. Commissaris sen: Mej. G. J. L. van Dijk van 't Velde, Dr. J. H. Kroon, Mr. Jb. DamDr. W. J. A. HubertsW. A. F. H. de Baspenningmees ter. Getal leden 155. Contr. 3. Deze vereeniging stelt zich ten doetdoor het geven van kunstbeschou wingen en tentoonstellingen van schilderstukken en teekeningen alsmede door het uitschrijven van prijsvragen, den zin voor schilder-en teekenkunst op te wekken en te bevorderen. Vrijmetselaarsloge Karei van Zweden, Rosegracht. Pres., Mr. L. Ed. Lenting. Secr.P. Jacobi. Sroote Sociëteit, op het Oude Want. Bestuur: Pres., Jhr. H. A. D. Cocnen. Secr. en Tlies.C. C. Brunings. Dt\ Albers, Jhr. R. Schuurbeque Boeije, Mr. H. J. Swaving. Telt 165 gewone leden. Contributie 15.entréc 15.sortie 100. Nieuwe Sociëteit, aan de IJsselkade. Bestuur: Pres., R. A. His- Sink. Secr., W. Lasonder. A. M. van Dick, D. L. van Elk, G. J.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1864 | | pagina 46