ri„f:arxx.dX»iXeXx„ s Sot" X i"di™ ar "B"lerB l"m )sJ£&£i r£5Srï Di-- 80 ADRESBOEK van zutphen. („ocdurra) per 3 f 3' rt aarapraak op verminilp- ,«-« - 3 "TlBB 'ie4ee'. XK Twee zusters uit hetzelfde huisgezin 9.75. Drie of meer zusters nde,j. 2.00. Derde 0/j«i4are ScAoof. Morgeu- en nam. aren p. 3 150 Fi«rrfe Openbare School. n maand 0.25. Vijfde Openbare School. 0.25. Avond-herhahngschoo! om te betalen. wei voor de vier eerste De schoolgelden «orden voornrtbetasldeii »e scholen per drie maanden «oor de «ijfde per maand. Huisonderwijzers. P. JacobiEng. taal L. A Hissmk e„ D. P. Bazendijk, levende talen, C Tempelmans Pisrt en van Weijlhuizend gewoon lager onderunjs. J. C. 1. Grone- man, in de natuurkunde. Bewaarschool voor meervermogenden, Waterstraal, Hoe/onderwijzeres, Moj. de wed. Beunk. Barnes Vzrectnces: Mevr. Kroonv. Slooteu, Mevr. Erdbrink-R.sMevr. LeuUi- Scheidius on Mevr. Verweij-Meestcrs. Direetwren: J. Bod.sco en G L. Ticenk Willink. Stads-Bewaarschool voor minvermogenden Paar- dcwal Hoofdonderwijzeres, Moj. Stam. Danes Dsrectnces: mTvpoow Kroon-v. Sloo.cn, Mevr. Erdbrink-R.sMevr. Loo tingScheidiusMevr. von Holl-Hanegraeff, Mevr. Verwe.j Meesters Mevr. Luchtmails—Paré. TaaG en Bre,school, Paardewal. Hoof donders zere* L P Móser. Dames DirectricesMevr. van Gncthmjsen—Lucht mis Me,. Memel,„g, Mevr. Evekink-Lely, Freule T A A van HeeckerenMevr. Pennink-GoldenbergMe). J. de la Fontaine Sehluiter en Mej. MeijerWarnars. - Helpster op de naar- ARRESBOEK vak ZUTPHEN. 81 schaal, vrouw van Reenon; getai kinderen 73. Helpsters op de breischool: G. Oltliof, A. ten Have en K. Mösergetal kinde- ren 82. Stads-Dansmeester, J. Wensink. REGTERLIJKE MAGT. Arrondissements-Regtbank (3e arrond.), PresidentMr. H. J. Thooft. Beglers.- Jhr. Mr. P. N. Quarles v. Üfford, Mr. A. van Bergen en Mr. J. G. Luijken Glashorst. Pegters-PlaatsvervangersMr. M. J. v. Lüben Seis, Mr. L. Ed. Renting en Mr. W. L. de la Fontaine Sehluiter. Officier, Jhr. Mr. H. A. Ridder van Rappard. Substituut-Officier, Mr. E. G. Colson Aherson. Griffier, Mr. B. A. Roclvink. Substituut- Griffier, Mr. W. J. L. Umbgrove. Zitting 's Woensdags ten 10 ure voor correctionele zaken, 's Donderdags ten 10 ure voor civiele zaken, eiken laatsten Vrijdag in de maand voor kostelooze gedingen, eiken eersten Dingsdag van ieder kwartaal voor admi- nistraticve zaken. Advocaten (alphabetisch)Mrs. W. J. C. Putman Cramer, J. W. van DoorninckL. Ed. Lenting, A. NijmanD. Nijman W. J. L. de la Fontaine Sehluiter en M. J. v. Löben Seis. Procureurs: Mrs. J*>. Dam, J. Thooft, F. R. Pennink en B. E. Roclvink. DeurwaardersD. J. ter Selle en C. A. van der Stroom. Geëmployeerden ter griffieD. Koning en C. L. van der Stroom. BodeW. van der Velde. Kantongeregt (ie kant., 3e arrond.). Regter, Mr. H. J. Swa- vinjr. Griffier, Mr. C. U. v. d. Muelen. Plaatsvervangers: Mrs. B. A. Roelvink en W. J. C. Putman Cramer. S. A. Schoevers waarnemende het openbaar ministerie. Deurwaarder, A. C. v. d. Stroomen te Warnsveld A. Schutte. Zitting s Dingsdags ten 10 ure voor correctionele zaken, 'S Vrijdags ten 10 ure voor civiele zaken. Politie. Commissaris van Politie, S. A. Schoevers. Hoofd- Agent, J. J. Giebentevens sergeant der nachtwacht. Agenten: T. Bagchus en G. J. v. Haperen, (gestationneerd in de Hoven),

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1864 | | pagina 41