VOORBERIGT. Ook wederom voor dezen jaargang is alles in het werk ge steld om juiste opgaven te verkrijgenen geloof ik met vertrouwen te kunnen zeggen, dat het Adresboek voor 1864 in naauwlceurigheid en volledigheid veel bij den vorigen jaargang heeft gewonnen. Wel willend werd ik daarin geholpen voor de stad Zutphen door den lieer L. J. van de Velde en voor de andere gemeenten door II. II Burgemeesters en anderen aan wie ik bij dezen daarvoor mijnen welmeenenden dank zeg. Gewis zullen ook nog in dezen jaargang leemten, aaneen'' dusdanigen arbeid eigen, worden aangetroffen. Om die geheel en al te vermijden noodig ik ieder uit mogelijke aanmer kingen mij te doen toekomen, ten einde die in eenvolgenden jaar gang te benuttigen. Be met f geteekende namen zijn kiezers voor de Tweede Ka- mer en Provinciale Statenen de met get,ellende namén zijn He- zers voor den Gemeente-raad. Zutphen, December 1S63. P. B. PLANTENGA.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1864 | | pagina 3