74 ADRESBOEK van ZUTPHEN. klasse 1ste soortvoor één paard 10 voor twee 25. 3de klasse 2de soort, voor één paard f 5, voor twee 16. 4de klasse, voor elk paard f 8. 5de klasse, voor elk paard f'ótoogpaardeu/"1,50. 6de klasse, voor elk zelfs onvolledig tiental f 25. De personele belasting wordt thans verhoogd met 51 opcenten als 20 buitengewone voor het Kijk, 6 voor de Provincie, en 25 voor de Gemeente. De belasting wordt gerekend van 1 Mei tot 30 April. Aan personele belastiug onderhevig zijn in deze gemeente de woonhuizen waarvan de jaarlijksche huurwaarde f 55.en hooger is. Reclames moeten worden ingediend als bij de grondbelasting is vermeld. Van woonhuizen, die nipt langer dan 10 dagen van het dienstjaar ge bruikt zijnkan teruggaaf worden gereclameerd niet later dan 30 Juni) daaraanvolgende. Afschrijving van belasting voor paarden moet vóór 1 No vember worden gevraagd. NB. Omtrent de voorwerpen, in iedere klasse valleude en de vrijdom- meuraadplege men de beschrijvings-billetten. Patentregt wordt berekend naar elks bedrijf, de klasse en het tarief waarin men is aangeslagen. Op de hoofdsom worden 28 opcenten geheven ten behoeve van het Rijk. Reclames moeten worden ingediend als bij de grondbelasting is vermeld. Hypotheek en kadaster. Bewaarder, Mr. W. J. Swavingkan toor in de Halterstraat. Beè'edigd \e klerkH. A. Hietink. Klerken: J. M. Schultz, F. W. H. van Barrelo en H. Jong bloed. Landmeters: H. A. WarmelinkA. J. Bakker, M. Compris, G. W. Ovink en T. J. Bücker. Asp. landmeters: A. J. Uiterwiik en D. J. H. Warmelink. Kantoor-uren van 8 tot 12 ure 's morgens en van 2 tot 6 ure 's namiddags. Registratie en domeinen. Inspecteur: F. L. C. Graal' van Rechteren Limpurg. OntvangerA. Verweij Jr., kantoor op de Nieuwstad. Het kantoor is geopend van des morgens 9 tot 's nam. 4 ure. Waterstaat. IngenieurA. J. Brevet. Prov. opzigterB. Berkhout. RijksopzigterW. C. van Veen. Rijks-betaalmeester. Jhr. R. Schuurbeque Boeije, kantoor op het Oudewant. Het kantoor is geopend des morgens van 9 tot 1 ure. College van zetters. PresidentJhr. H. A. D. Coenen. Le den: J. Dengerink, W. A. F. H. de Bas, J. P. Hasselo, C. M. Henny, Mr. F. G. Nieuwenhuijs en Mr. F. B. Pennink. Kamer van koophandel. Pres., G. J. Dercksen. Secretaris, Mr. F. R. Pennink. ThesaurierH. W. Teeuwsen. Leden: Ch. M. ADRESBOEK van ZUTPHEN. 75 Hcuny, G. J. Klaassen, Dk. Albers, R. A. Hissink, H. D. Mis pelblom BeijerJ. Dengerink, H. Ketjen HL.Zn. Loterij. Splitter. J. P. J- HeinU, gedeleg. dor le klasse. DebUanten: W. C. Wansleven, gedeleg. der 2e klasse, en B. van Zehen. Uk der maten en gewigten. Arrondissements-ijkerH. J. Wennekers, kantoor in de Halterstraat. Geneeskunde. Plaatselijke Commissie. President, Dr. H, W. v. Rhijn. Secretaris, W. HallegraelV. leden: Dr. D. H. OrtG. .1. Verbergt Sr. en Or. J. van der Eist. Bygiène commissie. President. Dr. H. W. v. Rhijn. Secretaris, J. F. Diets. Leden: P. G. Berends, Mr. J. Thooft, W. HallegraelT, l. A. Gerretsen en B. Berkhout. Slads-geneesheerenDr. J. v. d. Eist en Dr. H. W. C. de Jong. Chirurg, en rrtoedm., J van Zelm.Vroed vrouwen: vrouw Beijer, vrouw Vriese, vrouw Stcemers en vrouw Sparnaaij. Ned. Mmtsck. tot bevord. der geneesk., afd. 2nd- phenSecret EERED1ENST. Hervormde gemeente (Twee kerken: de Groote- of St. Walburgskerk en de Broederenkerk). CLassikaal Pestuur. Pres. A. H. van der Hoeve, pred. te Keppel. Scriba, G. R. Erdbvink. NotabelenJ. J. Mispelblom Beijer, J. Dengerink, F. W. StrubcnMr. M. J. v. Liiben Seis, Jhr. Mr. P. N. Queries van Ufford, G. J. Dercksen, Mr. H. J. Thooft, 0. L. Graaf van Lim burg Stirum, Mr. W. J. Swaving, A. Heijns. Kerkvoogden: President. H. F. Lulofs. Secretaris, Mr. J. G. Luijken Glashorst. - Leden: L. Binkhorst, G. J. Verborgt Sr., W. AbbingDr. H. J. Matthes JCz. en G. .1. Wijers AGs. Rentmeester, L. W. Hf Tjeenk Willink. Predikanten: A. Verweij, J. G. v. Griethuijsen, G. R. Erd- brink, J. Witkop en Dr. T. K. M. von Baumhaucr. Ouderlingen: A. Heijns, H, Revelman, G. J. Lijsen, G. J. v. Rhee, E. .1. v. d. Linden, W. Punt, B. P. Plantenga, G, Massink, H. J. Matthes en H. van der Meer de Walcheren.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1864 | | pagina 38