72 ADRESBOEK van ZUTPHEN. In de 4e klasse der gravenzijnde voor geheel onvermogenden directe armen, onbekende vreemdelingen enz. wordt niets betaald: Voor eeue inlage in een stedelijk graf wordt betaald in de le klasse der graven 15, van een kind beneden de 12 jaren 7,50 in de 2e klasse der graven 4, van een kind als boven2'— Dezelfde retributie wordt betaald bij begraving in een particulier graf wanneer de overledene niet behoort tot de familie of het huisgezin van den eigenaar der grafstede. De overige klassen zijn ten dezen vrij van betaling van retributie. Brandwezen. Generale brandmeesterAdj. W. job bing en L. A. F. H. Baron van Heeckeren. Opperbrandmees- tersW. G. Muijderman, spuit No. 1op de Nieuwstad. D. Muller, spuit No. 2, aan de Marschpoort. J. A. Gerretsen, spuit No. 3, achter de Groote Kerk. J. W. Reesinkspuit No. 4bij de Boomp- jeswal. G. J. Wijers AGzn., spuit No. 5, Broederenkerkhof. J. Jansenspuit No. 6in de Hoven. Opperbratidmeesters der AanjagersB. Makkink, aanjager Nieuwstad. G. J. Lijsen, aan jager Larepoort. J. G. Reesink, aanjager Hospitaalpoort. D. Al- bersvervoerbare aanjager. A. Nijveldaanjager Beekpomp, J. H. Schurink, aanjager Hoven. Br andbodeJ. H. Steysel. Directe belastingenin- en nitgaande regten en accjjnsen. ControleurJ. W. E. de Groot, kantoor op de Nieuwstad. Ontvangertevens ontvanger derplaatsel. belast., B. Niemants- verdriet, kantoor in de Roodetorenstraat. Het kantoor is geopend des morgens van 9 tot ure en des namiddags van 3 tot 7 "re- Commieseti: J. N. Brester, tevens roeijerH. J. Offer- baus, tevens roeijer en scheepsmeter; D. Proper, A. J. Ligten- berg, J. van Ralen, G. C. de Backere, en A. Wichmann. Deurwaarder, J. Brester Ez. RijksschattersA. L. Valken- hoff, W. UiterwijkJ. W. Vriesekolk en H. Hiddink, woonach tig te Hall. Formaat-zegeltar! ef. De prijs van het formaatzegel is bepaald op 15 cent het klein papier, met de opcenten 0.21. 25 a halve blad met de opcenten0 34s. 50 a a blad gewoon papier 0 69. 75 blad register papier 035. 1 Plllden hef. hln<l rrrr,r,l ru,i'r.lo. J1 1 gulden het blad groot register papier met de opcenten 1^38. ADRESBOEK van ZUTPHEN 73 Grondbelasting. Wegens gebouwde en ongebouwde eigendommen naar eeu getaxeerd belastbaar inkomen van 100, bedroeg de grondbe lasting in 1863 voor het gebouwde15,9274 en voor hel ongebouwde 15,092413, waaronder zijn begrepen 21' opcenten voor het Kijk, 4'/., voor de provincie, 15 wegens gebouwde, 10 wegens ongebouwde eigen dommen voor de gemeente en 1 voor de provincie buitengewoon. Vrijdom van grondbelasting is toegekend voor S jaren wegeus gestichte gebouwen en voor 5 jaren wegeus gebouwen in de plaats gesLeld van afge brokene. Vrijdom van verhooging van grondbelasting gedurende drie jaren wordt verleend wegens aanbouw ol'aanmerkelijke vernieuwing van gebouwen. De aangifte moet worden gedaan binnen zes maanden na de in gebruik- stelliug of voltooijiug. De modellen zijn verkrijgbaar ter stads-secretarh tegen betaling der drukkosten. De aanslagen zijn iuvorderbaar in 10 gelijke termijnen. De laatste ter mijn vervalt op den 30 November. 'De belasting wordt gerekend vau 1 Jan. tot 31 Dec. van liet jaar. Reclames, op zegel van 21 cent geschreven, moeten auu Ged. Statei: (des verkiezende door tusselienkomst van den controleur van 't kadaster, worden ingediend binnen 3 maanden na de at koudiging vau het kohier. Verzoeken om teruggauf van grondbelasting wegeus panden, di n het geheete jaar onbewoond of ongebruikt zijn gebleven, moeten terzelfder plaatse wor den iugedieud vóór 1 April daaraanvolgende. Personele belasting, le Grondslag:, (Huurwaarde). De belasting bedraagt 5 van de 100. 2e GrondslagDeuren en vensters). In gemeenten welker kom geene 3000 zielen telt, 44 cent. In gemeenten als voren, 3000 tot, 8000 zie len tellende 50 cent. In gemeenten als voren 8000 tot 17000 zielen tellende, 55 cent. lu gemeenten als voren, 17000 tot 24000 zielen tellende 61 cent. ln gemeenten als voren 24000 tot 36000 zielen lellende', 66 cent. In gemeenten als voren, 36000 tot 48000 zielen tel leude 72 cent. In gemeenten als voren 48000 en daar boven tellende 77 cent. 3e Grondslag: (Haardsteden). Voor 1 haardstede/0,35. Voor 2 haard steden elk 0,70. Voor 3 haardsteden elk 1,20. Voor 4 haard steden elk 1,80. Voor 5 haardsteden elk 2,50. Voor 6 of 7 haardsteden elk' 3,00. Voor 8 of 9 haardsteden elk 4,00. Voor 10 of meer haardsteden elk 5,00. 4e Grondslag(Mobilair). De belasting bedraagt 1 van de 100. 5e Grondslag: Diensten werkboden). lste klasse voor eeu ƒ5 voor twee 15 voor drie f 27 voor vier 42 voor vijf 60voor zes 81 voor 'zeven f 105, voor acht 132 voor negen 162, voor tien 195, voor elf 231, voor twaalf 270 ieder dienstbode daarboven 40 meer en dien onverminderd nog 10 voor eiken maunelijken dienstbode. 2de klasse, voor elkeu tuinman ƒ15, voor eiken tuinknecht-5. 3de klasse, voor eiken werkbode 2. 4de klasse, voor elk dienstbaar persoon 3. 5de klasse, voor eiken huisbewaarder of huisbewaarster 6. Wanneer de bewaring van een huis aan gehuwde liedeu is toevertrouwd zal het regt van 6 - slechts eens verschuldigd zijn. Dienstmeisjesop 1 Mei den ouderdom van 15 jaren niet bereikt heb bende ziin vrijgestelden boven 15, doch beneden 18 jaren oud zijnde, is de belasting vau elk 3. 6e Grondslag: Puurden), lste klasse, voor één paard 25 twee ƒ55, drie J 80, voor elk meer f 40. 2de klasse, voor elk paard ƒ15. 3de

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1864 | | pagina 37